Witamy w mregio.de (zwanej dalej „Platformą” lub „Witryną” lub „Witryną” lub „my” lub „nas”). Platforma jest oferowana użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania bez modyfikacji warunków, zasad i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie („Warunki korzystania” lub „Warunki” lub „Umowa z użytkownikiem” lub „Umowa”). Korzystanie z naszej Platformy oznacza zgodę na wszystkie takie warunki.
Nasza Platforma jest własnością i jest obsługiwana przez edv & cad Group z siedzibą pod adresem Buchbichl 38, 83737 Irschenberg, Niemcy.
Za pośrednictwem naszej platformy udostępniamy oprogramowanie do produkcji szafek online (zwane dalej „Oprogramowaniem”), które umożliwia użytkownikom końcowym („Użytkownikom końcowym”) projektowanie szaf i natychmiastowe uzyskiwanie opcji producentów lub stolarzy („Sprzedawcy”) z ofertami cenowymi (zwanych dalej „Usługami”). Użytkownicy końcowi i Sprzedawcy będą zwani łącznie „Użytkownikami” lub „Użytkownikiem” lub „Użytkownikiem”.
Korzystając z Platformy, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków i jest nimi prawnie związany. Niniejsze Warunki regulują dostęp i korzystanie z Platformy i Usług oraz wszystkich Treści Wspólnych i stanowią wiążącą umowę prawną między Użytkownikiem a nami.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, Zrzeczeniem się odpowiedzialności i naszą Polityką prywatności, które można znaleźć na naszej platformie i są włączone przez odniesienie do niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie masz prawa do uzyskiwania informacji z Platformy ani do kontynuowania korzystania z niej w inny sposób. Niekorzystanie z Platformy zgodnie z niniejszymi Warunkami może narazić Cię na sankcje cywilne i karne.
Platforma zastrzega sobie prawo do odzyskania kosztów usług, opłat windykacyjnych i honorariów prawników od osób korzystających z Platformy w sposób nieuczciwy. Platforma zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko takim osobom w związku z nieuczciwym korzystaniem z Platformy oraz wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem działaniami lub zaniechaniami naruszającymi niniejsze warunki.
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW, ŚRODKÓW ZARADCZYCH I OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA. OBEJMUJĄ ONE RÓŻNE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ORAZ KLAUZULĘ REGULUJĄCĄ JURYSDYKCJĘ I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW.
UZNAJE SIĘ, ŻE KORZYSTAJĄC Z TEJ PLATFORMY, UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ I ZAAKCEPTOWAŁ NASTĘPUJĄCE WARUNKI UŻYTKOWANIA OKREŚLONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. WSZELKIE DODATKOWE DOKUMENTY I WYMIENIONE LINKI UZNAJE SIĘ ZA ZAAKCEPTOWANE ŁĄCZNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ KORZYSTAĆ Z PLATFORMY WYŁĄCZNIE W ŚCISŁEJ INTERPRETACJI I AKCEPTACJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, A WSZELKIE DZIAŁANIA LUB ZOBOWIĄZANIA PODJĘTE BEZ WZGLĘDU NA NINIEJSZE WARUNKI BĘDĄ PODEJMOWANE NA WŁASNE RYZYKO. NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI A NAMI. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO TEJ PLATFORMY I/LUB ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ DO WYKONANIA PRZEZ NAS USŁUGI, OZNACZA ZROZUMIENIE, ZGODĘ I AKCEPTACJĘ INFORMACJI O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI I PEŁNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA W NIEJ ZAWARTYCH.

Definicje i interpretacje

 1. „Umowa” oznacza warunki użytkowania wyszczególnione w niniejszym dokumencie, w tym wszystkie załączniki, politykę prywatności, wyłączenie odpowiedzialności i inne zasady wymienione na Platformie, a także odniesienia do niniejszej umowy z późniejszymi zmianami, negacjami, uzupełnieniami, zmianami lub zastąpieniami.
 2. „Konto” oznacza konta utworzone przez użytkowników na naszej Platformie w celu korzystania z usług Platformy.
 3. „Treść” oznacza egzaminy, teksty, grafiki, obrazy, muzykę, audio, wideo, informacje lub inne materiały udostępniane na platformie.
 4. „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie do produkcji szafek online, które jest udostępniane przez nas Użytkownikowi zgodnie z warunkami.
 5. „Treści użytkownika” lub „Dane użytkownika” oznaczają wszystkie Treści i dane, które użytkownik zamieszcza, przesyła, publikuje, przesyła lub przesyła w celu udostępnienia za pośrednictwem naszej Platformy.
 6. Językiem urzędowym niniejszych warunków jest język niemiecki.
 7. Nagłówki i podtytuły służą jedynie wygodzie i nie mogą być stosowane do celów interpretacyjnych.

Kwalifikowalność

 1. Korzystanie z Platformy jest dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, tj. poniżej 18 roku życia, będziesz mógł korzystać z platformy pod nadzorem rodziców.
 2. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do związania się niniejszą Umową z Użytkownikiem.

Rejestracja

 1. Aby korzystać z naszych usług, użytkownicy muszą zarejestrować się na naszej Platformie poprzez założenie Profilu Użytkownika.
 2. Aby zarejestrować się u nas, Użytkownicy będą musieli podać ważny identyfikator e-mail oraz różne szczegóły, takie jak imię i nazwisko, wiek, adres, numer kontaktowy itp.
 3. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie wymagane informacje rejestracyjne, które podaje, są prawdziwe i dokładne, a także zachowa dokładność takich informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych logowania do Konta i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach jego Konta. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu lub podejrzeniu nieautoryzowanego użycia jego Konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Nasza Platforma nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań. Nie wolno udostępniać swojego hasła ani innych danych uwierzytelniających dostęp żadnej innej osobie lub podmiotowi, który nie jest upoważniony do dostępu do konta Użytkownika. Nie ograniczając powyższego, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania lub działania, które mają miejsce przy użyciu Twoich danych uwierzytelniających dostęp do konta na Platformie. Zachęcamy do używania „silnego” hasła (hasła zawierającego kombinację wielkich i małych liter, cyfr i symboli) do konta. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania któregokolwiek z powyższych.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do podawania i utrzymywania dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o swoim Koncie. Nie ograniczając powyższego, w przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych wymienionych powyżej w niniejszej Umowie, Użytkownik niezwłocznie zaktualizuje informacje o swoim Koncie.
 5. Zakładając Konto, nie należy:
  1. Podawanie nam jakichkolwiek fałszywych danych osobowych (w tym między innymi fałszywej nazwy użytkownika) lub tworzenie Konta dla kogokolwiek innego niż Ty bez zgody takiej osoby;
  2. Używanie nazwy użytkownika będącej imieniem i nazwiskiem innej osoby z zamiarem podszywania się pod tę osobę;
  3. Używanie nazwy użytkownika, która podlega prawom innej osoby bez odpowiedniego upoważnienia; lub
  4. Używanie nazwy użytkownika, która jest obraźliwa, wulgarna, obsceniczna lub w inny sposób uwłaczająca.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Konta Użytkownika, jeśli jakiekolwiek informacje podane podczas procesu rejestracji lub później okażą się niedokładne, fałszywe lub wprowadzające w błąd oraz naruszają nasz Regulamin. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje Konto nie jest już bezpieczne, musisz natychmiast powiadomić nas o tym za pośrednictwem naszej strony kontaktowej: https://mregio.de/en/contact/.
 7. Użytkownik nie może przenieść ani sprzedać swojego konta ani nazwy użytkownika innej osobie. Jeśli rejestrujesz się jako podmiot gospodarczy, osobiście gwarantujesz, że jesteś upoważniony do związania tego podmiotu niniejszą Umową.
 8. Nasze Usługi nie są dostępne dla członków zawieszonych tymczasowo lub na czas nieokreślony. Nasza Platforma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do anulowania niepotwierdzonych lub nieaktywnych kont. Nasza platforma zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie.
 9. Jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jedno konto na swoje nazwisko.
 10. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących zachowania w Internecie i dopuszczalnych treści. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie należne podatki. Ponadto użytkownik musi przestrzegać zasad naszej Platformy określonych w Umowie i dokumentach dotyczących polityki Platformy opublikowanych na Platformie, a także wszystkich innych zasad operacyjnych, polityk i procedur, które mogą być od czasu do czasu publikowane na platformie przez Spółkę.

Płatność

 1. Użytkownik dokona płatności na poczet oferty cenowej szafy, aby umożliwić sprzedawcy wyprodukowanie szafy zgodnie z Twoim projektem i specyfikacją.
 2. Nasza Platforma korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych w celu otrzymywania płatności od użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub błędne wykonanie transakcji lub anulowanie zamówień z powodu problemów z płatnością.

Zgadzasz się i potwierdzasz

 1. Użytkownik będzie korzystał z usług świadczonych przez naszą Platformę, jej podmioty stowarzyszone i firmy z umowami, wyłącznie w celach zgodnych z prawem i przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji podczas korzystania z Platformy i dokonywania transakcji na Platformie.
 2. Zobowiązujesz się do podania autentycznych i prawdziwych informacji we wszystkich przypadkach, w których takie informacje zostaną od Ciebie poproszone. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia i zatwierdzenia podanych przez Ciebie informacji i innych szczegółów w dowolnym momencie. Jeśli po potwierdzeniu okaże się, że Twoje dane nie są prawdziwe (w całości lub w części), mamy prawo, według własnego uznania, odrzucić rejestrację i zabronić Ci korzystania z Usług naszej Platformy i/lub innych powiązanych Platform bez uprzedniego powiadomienia.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług dostępnych na tej Platformie i dokonuje transakcji na własne ryzyko oraz kieruje się najlepszą i ostrożną oceną przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji za pośrednictwem tej Platformy.
 4. Niniejsza Umowa zapewnia Użytkownikowi jedynie ograniczone korzystanie z Oprogramowania, a wszelkie prawa własności intelektualnej i tytuły do Oprogramowania lub towarzyszącej mu dokumentacji pozostają własnością firmy i na mocy niniejszej Umowy Użytkownik nie jest w nich zainteresowany.
 5. Użytkownik zgadza się nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie udzielać sublicencji, nie tworzyć ani nie rozpowszechniać kopii Oprogramowania, nie pobierać opłat licencyjnych za korzystanie z Oprogramowania, ani nie używać Oprogramowania w celu świadczenia usług biurowych, usług aplikacyjnych, marketingowych, szkoleniowych lub konsultingowych związanych z Oprogramowaniem na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować Oprogramowania ani żadnej jego części składowej, nie dezasemblować ani nie dekompilować Oprogramowania ani w inny sposób nie pozyskiwać kodu źródłowego z Oprogramowania, nie dokonywać inżynierii wstecznej Oprogramowania, nie łączyć Oprogramowania z innym produktem lub innym oprogramowaniem ani nie tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania.
 7. Możliwe jest, że inni użytkownicy (w tym nieautoryzowani/niezarejestrowani użytkownicy lub „hakerzy”) mogą publikować lub przesyłać obraźliwe lub obsceniczne materiały na Platformie, a użytkownik może być mimowolnie narażony na takie obraźliwe i obsceniczne materiały. Możliwe jest również, aby inne osoby uzyskały dane osobowe użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Platformy, a odbiorca może wykorzystać takie informacje do nękania lub zranienia użytkownika. Nie zgadzamy się na takie nieautoryzowane użycie, ale korzystając z Platformy, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie Twoich danych osobowych, które publicznie ujawniasz lub udostępniasz innym osobom na tej Platformie. Prosimy o staranne wybranie rodzaju informacji, które użytkownik publicznie ujawnia lub udostępnia innym osobom na Platformie.
 8. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
  1. Ograniczanie lub uniemożliwianie innym użytkownikom korzystania z Funkcji interaktywnych;
  2. Publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, zawierających groźby, obraźliwych, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych, bluźnierczych lub nieprzyzwoitych, w tym między innymi wszelkich transmisji stanowiących lub zachęcających do zachowania, które stanowiłoby przestępstwo, prowadziłoby do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszało jakiekolwiek prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;
  3. Publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów, które naruszają lub naruszają prawa innych osób, w tym materiałów, które naruszają prywatność lub prawa do wizerunku lub które są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub innymi prawami własności, lub dziełami pochodnymi w odniesieniu do nich, bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela lub posiadacza praw.
  4. Publikowanie lub przekazywanie jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów zawierających wirusy lub inne szkodliwe elementy;
  5. Zmienianie, uszkadzanie lub usuwanie jakichkolwiek Treści lub innych komunikatów, które nie są Treściami użytkownika, lub w inny sposób zakłócanie dostępu innych osób do naszej Platformy
  6. zakłócać normalnego przepływu komunikacji w obszarze interaktywnym;
  7. Twierdzić, że istnieje związek z jakąkolwiek firmą, stowarzyszeniem, instytucją lub inną organizacją, w imieniu której nie jest upoważniony, aby twierdzić, że istnieje taki związek;
  8. Naruszać jakichkolwiek zasad działania, zasad lub wytycznych dostawcy dostępu do Internetu lub usługi online.

Nie możesz korzystać z platformy w żadnym z następujących celów

 1. Rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów niezgodnych z prawem, napastliwych, oszczerczych, obraźliwych, zawierających groźby, szkodliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia.
 2. Przesyłanie materiałów, które zachęcają do zachowań stanowiących przestępstwo, skutkujących odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszających odpowiednie przepisy prawa, regulacje lub kodeks postępowania.
 3. Zakłócanie korzystania z Platformy przez inne osoby.
 4. Naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa;
 5. Zakłócanie lub zakłócanie sieci lub Platform internetowych połączonych z Platformą.
 6. Tworzenie, kopiowanie, przesyłanie lub przechowywanie elektronicznych kopii materiałów lub treści chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela.
 7. Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy, według własnego uznania, ograniczyć, zawiesić lub zakończyć nasze usługi i konta użytkowników, zabronić dostępu do naszych Platform, usług, Platform i narzędzi oraz ich treści, opóźnić lub usunąć hostowane treści oraz podjąć kroki techniczne i prawne w celu uniemożliwienia użytkownikom korzystania z naszych Platform, usług, Platform lub narzędzi, jeśli uznamy, że stwarzają one problemy lub możliwe zobowiązania prawne, naruszanie praw własności intelektualnej osób trzecich lub działanie niezgodne z literą lub duchem naszych zasad. Zastrzegamy sobie również prawo do anulowania niepotwierdzonych kont lub kont, które były nieaktywne przez okres kilku miesięcy, a także do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia usług na naszej Platformie
 8. Ponadto zabraniamy przesyłania, rozpowszechniania lub publikowania jakichkolwiek informacji, które ujawniają dane osobowe lub prywatne dotyczące jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym między innymi numerów telefonów lub adresów, kart kredytowych debetowych, kart telefonicznych, numerów/haseł kont użytkowników lub podobnych informacji finansowych oraz domowych numerów telefonów lub adresów. Mimo że wszystko to jest surowo zabronione, istnieje niewielka szansa, że możesz zostać narażony na takie przedmioty, a ponadto zrzekasz się prawa do wszelkich szkód (od jakiejkolwiek strony) związanych z takim narażeniem.

Modyfikacje

 1. Możemy w dowolnym momencie zmodyfikować Regulamin, Politykę prywatności i inne Polityki Platformy lub usług lub całości lub części Platformy lub Usług bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Użytkownik może uzyskać dostęp do najnowszej wersji Umowy z Użytkownikiem w dowolnym momencie na naszej Platformie. Użytkownik powinien regularnie przeglądać informacje na naszej Platformie. W przypadku, gdy zmienione Warunki nie są dla Ciebie akceptowalne, powinieneś zaprzestać korzystania z usługi. Jeśli jednak nadal będziesz korzystać z usługi, uznaje się, że zgadzasz się zaakceptować i przestrzegać zmienionych Warunków tej Platformy.

Prawa autorskie i znaki towarowe

 1. Nasza Platforma i jej licencjodawcy wyraźnie zastrzegają sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, programów, produktów, procesów, technologii, treści, oprogramowania i innych materiałów, które pojawiają się na tej Platformie. Dostęp do tej Platformy nie przyznaje i nie będzie uważany za przyznanie komukolwiek jakiejkolwiek licencji w ramach jakichkolwiek praw własności intelektualnej naszych osób trzecich. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do tej Platformy są własnością lub są licencjonowane przez nas lub dostawców zewnętrznych. Jakiekolwiek korzystanie z tej Platformy lub jej zawartości, w tym kopiowanie lub przechowywanie jej lub ich w całości lub w części, jest surowo zabronione. Użytkownik nie może modyfikować, rozpowszechniać ani ponownie publikować niczego na tej Platformie w żadnym celu.
 2. Nazwy i logo oraz wszystkie powiązane produkty, usługi, oprogramowanie i nasze slogany są znakami towarowymi lub znakami usługowymi, które są naszą własnością. Wszystkie inne znaki są własnością odpowiednich firm. W związku z materiałami zawartymi na tej Platformie nie udziela się licencji na znak towarowy ani znak usługowy. Dostęp do tej Platformy nie upoważnia nikogo do używania w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek nazwy, logo lub znaku.
 3. Wszystkie materiały, w tym obrazy, testy, egzaminy, teksty, ilustracje, projekty, ikony, zdjęcia, programy, klipy muzyczne lub pliki do pobrania, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne, które są częścią tej Platformy (łącznie „Treści”) są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie może powielać (z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej), publikować, przesyłać, rozpowszechniać, wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać ani uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, jakichkolwiek Treści, Platformy lub jakiegokolwiek powiązanego oprogramowania. Całe oprogramowanie używane na tej Platformie jest własnością naszej Platformy lub jej dostawców i jest chronione prawem niemieckim. Jakiekolwiek inne wykorzystanie, w tym powielanie, modyfikowanie, dystrybucja, przesyłanie, ponowna publikacja, wyświetlanie lub odtwarzanie, Treści na tej Platformie jest surowo zabronione. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie Treści są prawami autorskimi, znakami towarowymi i/lub inną własnością intelektualną będącą własnością, kontrolowaną lub licencjonowaną przez naszą Platformę, jeden z jej podmiotów stowarzyszonych lub przez osoby trzecie, które udzieliły nam licencji na swoje materiały i są chronione przez prawo niemieckie. Kompilacja (czyli zbieranie, układanie i składanie) wszystkich Treści na tej Platformie jest wyłączną własnością naszej Platformy i jest również chroniona przez prawo niemieckie.
 4. Jeśli użytkownik dowie się o jakichkolwiek niezgodnych z prawem materiałach lub działaniach na naszej Platformie lub o jakichkolwiek materiałach lub działaniach, które naruszają niniejszą informację, prosimy o poinformowanie nas o tym. Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i oczekujemy, że użytkownicy Usług będą postępować tak samo. Będziemy reagować na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z obowiązującym prawem i są nam niezwłocznie i prawidłowo przekazywane. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoje Treści zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie nam następujących informacji:
  1. fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;
  2. identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone;
  3. identyfikacja materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub jest przedmiotem działań naruszających prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, a także informacje wystarczające do zlokalizowania materiału;
  4. Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail;
  5. oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważa, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
  6. oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że Użytkownik jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić naszą Firmę/Platformę, jej pracowników, dyrektorów, członków zarządu, agentów, programistów oraz ich następców prawnych i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami adwokackimi, spowodowanymi lub wynikającymi z roszczeń opartych na działaniach lub zaniechaniach Użytkownika, które mogą skutkować stratami lub odpowiedzialnością wobec naszej Platformy lub osób trzecich, w tym między innymi naruszeniem wszelkich gwarancji, oświadczenia lub zobowiązania lub w związku z niewypełnieniem któregokolwiek z zobowiązań Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy lub wynikających z naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa, regulacji, w tym między innymi Praw własności intelektualnej, płatności ustawowych należności i podatków, roszczeń o zniesławienie, zniesławienie, naruszenie praw do prywatności lub wizerunku, utraty usług przez innych subskrybentów oraz naruszenia własności intelektualnej lub innych praw. Niniejsza klauzula pozostaje w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy z Użytkownikiem.

Wypowiedzenie

 1. Możemy w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zawiesić, anulować lub odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z Platformy (lub dowolnej części Platformy). W przypadku zawieszenia, anulowania lub wypowiedzenia użytkownik nie jest już upoważniony do dostępu do całości lub części Platformy, której dotyczy takie zawieszenie, anulowanie lub wypowiedzenie. W przypadku zawieszenia, anulowania lub wypowiedzenia umowy ograniczenia nałożone na użytkownika w odniesieniu do materiałów pobranych z Platformy oraz zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności określone w Umowie pozostają w mocy.
 2. Nie ograniczając powyższego, możemy zamknąć, zawiesić lub ograniczyć dostęp użytkownika do naszej Platformy:
  1. jeśli stwierdzimy, że Użytkownik naruszył lub działa z naruszeniem niniejszej Umowy;
  2. jeśli stwierdzimy, że użytkownik naruszył zobowiązania prawne (faktyczne lub potencjalne), w tym naruszył prawa własności intelektualnej innej osoby;
  3. jeśli stwierdzimy, że użytkownik zaangażował się lub angażuje się w oszukańcze lub nielegalne działania;
  4. w celu zarządzania ryzykiem utraty przez nas, Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę; lub
  5. Z innych podobnych powodów.
 3. Jeśli stwierdzimy, że użytkownik naruszył niniejsze warunki, może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności za kwotę, w której ponieśliśmy straty/szkody.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

 1. Platforma i Oprogramowanie są dostarczane bez żadnych gwarancji i w stanie „takim, w jakim się znajdują”. Użytkownik musi ponosić ryzyko związane z korzystaniem z Platformy.
 2. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, NIE UDZIELAMY UŻYTKOWNIKOWI ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO KTÓREGOKOLWIEK Z (I) OPROGRAMOWANIE, (III) WYNIKI JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWANIA, DO KTÓREGO OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO WYKORZYSTANE. WSZELKIE DOROZUMIANE I WYRAŹNE GWARANCJE, WARUNKI DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU DZIAŁANIA, TRANSAKCJI LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WIRUSÓW, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE KRYTERIA WYDAJNOŚCI LUB JAKOŚCI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA (I) PRZECHOWYWANIE I ZACHOWYWANIE WSZELKICH DANYCH (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE DOSTĘPNE PRZEZ OPROGRAMOWANIE, CZY TEŻ STANOWIĄ Z NIEGO DANE WYJŚCIOWE LUB SĄ WYKORZYSTYWANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE) ORAZ (II) UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA, W ZWIĄZKU Z KTÓRYM UŻYTKOWNIK MOŻE Z NIEGO KORZYSTAĆ, A MY NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZOBOWIĄZAŃ W TYM ZAKRESIE.
 3. Platforma udostępnia treści z innych Platform internetowych lub zasobów i chociaż nasza Platforma stara się zapewnić, że materiały zawarte na Platformie są poprawne, renomowane i wysokiej jakości, nie ponosi odpowiedzialności, jeśli tak nie jest. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku korzystania z takich informacji ani za jakiekolwiek problemy techniczne, które mogą wystąpić podczas korzystania z Platformy. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi istotną część niniejszej Umowy z Użytkownikiem. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się nie pociągać Firmy do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym między innymi utratę pieniędzy, wartości firmy lub reputacji, zysków lub innych strat niematerialnych lub jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wtórne) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z:
  1. Korzystanie lub niemożność korzystania z naszej Platformy, Usług i narzędzi;
  2. Opóźnienia lub zakłócenia w działaniu naszej Platformy, Usług lub narzędzi;
  3. Wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie uzyskane w wyniku uzyskania dostępu do naszej Platformy, Usług lub narzędzi lub jakiejkolwiek Platformy, Usług lub narzędzia powiązanego z naszą Platformą, Usługami lub narzędziami;
  4. usterki, usterki, błędy lub nieścisłości wszelkiego rodzaju w naszej Platformie, Usługach i narzędziach lub w uzyskanych z nich informacjach i grafikach;
  5. Treści, działania lub zaniechania osób trzecich, w tym przedmioty wystawione za pomocą naszej Platformy, usług lub narzędzi lub niszczenie rzekomo podrobionych przedmiotów;
  6. Zawieszenie lub inne działanie podjęte w odniesieniu do konta użytkownika; i
 4. Informacje i usługi publikowane na tej Platformie mogą zawierać nieścisłości lub błędy, w tym błędy cenowe. W szczególności, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie gwarantujemy dokładności i zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub inne nieścisłości związane z informacjami.
 5. Platforma lub Spółka, w zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponoszą odpowiedzialności za działania, błędy, zaniechania, oświadczenia, gwarancje, naruszenia lub zaniedbania takich dostawców ani za jakiekolwiek obrażenia ciała, śmierć, uszkodzenie mienia lub inne szkody lub wydatki z nich wynikające. W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności i nie dokonamy zwrotu pieniędzy w przypadku opóźnienia, odwołania, strajku, siły wyższej lub innych przyczyn pozostających poza ich bezpośrednią kontrolą, a także nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe wydatki, pominięcia, opóźnienia, zmiany trasy lub działania jakiegokolwiek rządu lub organu.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za (i) szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne, lub (ii) utratę przychodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, zmarnowany czas zarządzania lub utratę lub zniszczenie danych powstałe w związku z niniejszą Umową, Platformą lub Usługami. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności umownej, za zaniedbanie lub w inny sposób za (i) wszelkie roszczenia wynikające z wirusów lub innego podobnego oprogramowania blokującego, które mają wpływ na wydajność lub jakość Platformy lub Oprogramowania, (ii) dokładności lub treści wyników generowanych przez Platformę lub Oprogramowanie, (iii) przechowywanie i zachowywanie wszelkich danych (niezależnie od tego, czy Oprogramowanie jest dostępne, czy też ich dane wyjściowe lub wykorzystywane przez Oprogramowanie), oraz
 2. Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszelkie informacje lub materiały uzyskane z Platformy i/lub usług uzyskanych z Platformy są wykonywane według własnego uznania i na własne ryzyko oraz że użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiejkolwiek transakcji.

Prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z obowiązującym prawem Niemiec, niezależnie od fizycznej lokalizacji Użytkownika.
 2. Sądy w Miesbach w Niemczech mają wyłączną jurysdykcję we wszelkich postępowaniach wynikających z niniejszej umowy.

Sporów

 1. Ogólnie rzecz biorąc, transakcje na naszej Platformie przebiegają sprawnie. Mogą jednak wystąpić pewne przypadki, w których zarówno my, jak i Ty możemy napotkać problemy. „Spór” można zdefiniować jako spór między użytkownikiem a nami w związku z transakcją na Platformie.
 2. W celu rozstrzygania sporów między Państwem a nami w najbardziej dogodny i opłacalny sposób, Państwo i my zgadzamy się, że wszelkie spory powstałe w związku z Warunkami będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu. Arbitraż jest bardziej nieformalny niż pozew sądowy. Arbitraż wykorzystuje neutralnego arbitra zamiast sędziego lub ławy przysięgłych, może pozwolić na bardziej ograniczone ujawnienie niż w sądzie i może podlegać bardzo ograniczonej kontroli sądów. Arbitrzy mogą przyznać takie samo odszkodowanie i zadośćuczynienie, jakie może przyznać sąd. Nasza zgoda na rozstrzyganie sporów w drodze arbitrażu obejmuje między innymi wszelkie roszczenia wynikające z lub związane z dowolnym aspektem Warunków, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego, ustawy, oszustwa, wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, i niezależnie od tego, czy roszczenia powstały w trakcie czy po wygaśnięciu Warunków. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE AKCEPTUJĄC WARUNKI, ZARÓWNO ON, JAK I MY ZRZEKAMY SIĘ PRAWA DO PROCESU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB DO UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM.
 3. Siedzibą arbitrażu będzie Miesbach w Niemczech, a językiem używanym do arbitrażu będzie język niemiecki.
 4. Orzeczenie arbitrażu będzie wiążące zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.
 5. Pozwy, które są w sposób dorozumiany lub szczególny przedawnione na mocy niniejszej umowy, będą przez nas wnoszone w drodze sprzeciwu, powołując się na niniejszą umowę.

Bezpieczeństwo platformy

Zabrania się naruszania lub podejmowania prób naruszenia bezpieczeństwa Platformy, w tym między innymi (a) uzyskiwanie dostępu do danych, które nie są przeznaczone dla użytkownika, lub logowanie się na serwer lub konto, do którego użytkownik nie jest upoważniony; (b) próby sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci lub naruszania środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez odpowiedniego upoważnienia; (c) usiłowanie zakłócenia świadczenia usług na rzecz innego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi poprzez przesyłanie wirusa na Platformę, przeciążanie, „zalewanie”, „spamowanie”, „bombardowanie pocztą” lub „zawieszanie się”; (d) wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, w tym informacji o promocjach i/lub reklamach produktów lub usług; lub (e) fałszowanie nagłówków pakietów TCP/IP lub części informacji nagłówka w wiadomościach e-mail lub grupach dyskusyjnych. Naruszenie bezpieczeństwa systemu lub sieci może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Będziemy badać zdarzenia, które mogą wiązać się z takimi naruszeniami, a także możemy angażować i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia. Użytkownik zobowiązuje się nie używać żadnych urządzeń, oprogramowania ani procedur w celu zakłócania lub podejmowania prób zakłócania prawidłowego działania tej Platformy lub jakichkolwiek działań prowadzonych na tej Platformie. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie używać ani nie próbować używać żadnych silników, oprogramowania, narzędzi, agentów lub innych urządzeń lub mechanizmów (w tym między innymi przeglądarek, pająków, robotów, awatarów lub inteligentnych agentów) do poruszania się lub przeszukiwania tej Platformy innych niż wyszukiwarki i agenci wyszukiwania dostępni u nas na tej Platformie oraz innych niż ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich (np. Netscape Navigator, Microsoft Explorer).

Prywatność

Wszystkie Dane osobowe i Treści generowane przez użytkowników dostarczane lub wyświetlane na Platformie i Usługach podlegają naszemu Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zauważyć

 1. Korzystając z Platformy i Usług, akceptujesz fakt, że komunikacja z nami będzie odbywała się głównie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekażemy Ci informacje, publikując powiadomienia na Platformie i w Usługach.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które możemy przekazywać drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi, zgodnie z którymi takie dokumenty mają formę pisemną.
 3. Zawiadomienie zostanie uznane za otrzymane i prawidłowo doręczone natychmiast po opublikowaniu na Platformie i Usługach, 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail lub 3 dni po dacie wysłania jakiegokolwiek listu. Jako dowód doręczenia wystarczy, że:
  1. W przypadku listów list był prawidłowo zaadresowany, opieczętowany i umieszczony na poczcie; i
  2. W przypadku wiadomości e-mail wiadomość e-mail została wysłana na podany adres e-mail.

Zgodność z prawem

 1. Oprócz niniejszej Umowy użytkownik musi zapoznać się z Politykami, przepisami prawa krajowego (w tym prawa zwyczajowego), ustawodawstwem stanowym, międzynarodowymi ustawami, rozporządzeniami i regulacjami dotyczącymi korzystania z naszych usług oraz ich przestrzegać. Niezależnie od pomyślnego zawarcia transakcji, musisz zapewnić ścisłe przestrzeganie wszelkich szczególnych formalności, których niedopełnienie spowoduje, że transakcja będzie nieważna lub niezgodna z prawem.
 2. Tylko Ty, a nie my, ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że usługi i wszelkie inne działania prowadzone na Platformie są zgodne z prawem. Użytkownik musi upewnić się, że są one zgodne ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującymi w Niemczech i we wszystkich innych krajach.
 3. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Linki do innych platform

Linki do Platform stron trzecich na tej Platformie są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli skorzystasz z tych linków, zostanie umieszczona nowa przeglądarka w celu uzyskania dostępu do powiązanych Platform. Nie sprawdziliśmy tych Platform stron trzecich i nie kontrolujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za żadną z tych Platform ani ich zawartość. Nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń na ich temat, ani żadnych informacji, innych produktów lub materiałów tam znalezionych, ani żadnych wyników, które można uzyskać w wyniku ich używania. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do którejkolwiek z Platform stron trzecich powiązanych z tą Platformą, robi to całkowicie na własne ryzyko.

Brak zrzeczenia się

Niewyegzekwowanie przez nas w dowolnym momencie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub niewymaganie w dowolnym momencie wykonania przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych postanowień nie będzie w żaden sposób interpretowane jako obecne lub przyszłe zrzeczenie się takich postanowień, ani w żaden sposób nie wpłynie na nasze prawo do egzekwowania każdego z tych postanowień w przyszłości. Wyraźne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek postanowienia, warunku lub wymogu tych postanowień nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek przyszłego zobowiązania do przestrzegania takiego postanowienia, warunku lub wymogu.

Możliwość serwerowania

Każdy Okres Obowiązywania uznaje się za rozdzielny. Jeśli którykolwiek z Warunków lub jego część zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, taka nieważność lub niewykonalność w żaden sposób nie wpłynie na ważność lub wykonalność jakiegokolwiek innego Postanowienia.

Przypisanie

 1. Użytkownik nie będzie cedował żadnych praw ani delegował żadnych obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody, która może zostać wstrzymana według naszego wyłącznego uznania.
 2. Możemy scedować nasze prawa i delegować dowolne z naszych obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, bez zgody użytkownika. Wszelkie cesje lub delegacje naruszające powyższe postanowienia będą nieważne. Niniejsze Warunki będą wiążące i będą działać z korzyścią dla dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy każdej ze stron.

Siła wyższa

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszych warunków wynikające z lub spowodowane przez, bezpośrednio lub pośrednio, siły pozostające poza naszą kontrolą, w tym między innymi strajki, przestoje w pracy, wypadki, akty wojny lub terroryzmu, zakłócenia cywilne lub wojskowe, katastrofy nuklearne lub naturalne lub działania siły wyższej, oraz przerwy, utrata lub nieprawidłowe działanie narzędzi, komunikacji, włamań komputerowych, złośliwych uszkodzeń lub usług komputerowych (oprogramowania i sprzętu);

Podpis cyfrowy

 1. Uznaje się, że korzystając z naszych usług, Użytkownik zawarł niniejszą Umowę drogą elektroniczną ze skutkiem na dzień rejestracji Konta i rozpoczęcia korzystania z naszych usług. Rejestracja Konta Użytkownika stanowi potwierdzenie, że Użytkownik jest w stanie elektronicznie otrzymać, pobrać i wydrukować niniejszą Umowę.
 2. W związku z niniejszą Umową Użytkownikowi może przysługiwać prawo do otrzymania na piśmie określonych zapisów, takich jak umowy, powiadomienia i komunikaty. Aby ułatwić Ci korzystanie z Platformy, udzielasz nam zgody na dostarczanie Ci tych zapisów w formie elektronicznej zamiast papierowej.
 3. Rejestrując Konto, wyrażasz zgodę na elektroniczne otrzymywanie i dostęp do wszystkich zapisów i powiadomień dotyczących usług świadczonych na Twoją rzecz w ramach niniejszej Umowy, które w przeciwnym razie bylibyśmy zobowiązani dostarczyć Ci w formie papierowej. Zastrzegamy sobie jednak prawo, według własnego uznania, do komunikowania się z Państwem za pośrednictwem Poczty i innych usług pocztowych stron trzecich przy użyciu adresu, pod którym zarejestrowane jest konto Użytkownika. Zgoda użytkownika na otrzymywanie dokumentacji i powiadomień drogą elektroniczną pozostaje w mocy do momentu jej wycofania. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na otrzymywanie dalszych zapisów i powiadomień drogą elektroniczną, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę na otrzymywanie takich rejestrów i powiadomień drogą elektroniczną, zablokujemy jego dostęp do Usług, a użytkownik nie będzie już mógł z nich korzystać. Wycofanie zgody na otrzymywanie zapisów i powiadomień drogą elektroniczną będzie skuteczne dopiero po upływie rozsądnego czasu na rozpatrzenie wniosku o wycofanie zgody. Należy pamiętać, że wycofanie zgody na otrzymywanie zapisów i powiadomień drogą elektroniczną nie będzie miało wpływu na zapisy i powiadomienia dostarczone przez nas drogą elektroniczną przed wycofaniem zgody.
 4. Aby upewnić się, że jesteśmy w stanie dostarczać Ci zapisy i powiadomienia drogą elektroniczną, musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach swojego adresu e-mail, aktualizując informacje o swoim Koncie na Platformie lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

Całość umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami i zastępują wszelkie inne umowy lub porozumienia (pisemne, ustne lub dorozumiane), które użytkownik i my mogliśmy zawrzeć. Wszelkie oświadczenia, zachęty, obietnice, zobowiązania lub warunki, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, zostaną uznane za nieważne.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych wyjaśnień dotyczących naszych Warunków użytkowania, napisz do nas za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.