Welkom bij mregio.de (hierna te noemen “Platform” of “Website” of “Site” of “wij” of “ons”). Het Platform wordt u aangeboden op voorwaarde dat u de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die hierin zijn opgenomen (de “Gebruiksvoorwaarden” of “Voorwaarden” of “Gebruikersovereenkomst” of “Overeenkomst”) zonder wijziging aanvaardt. Uw gebruik van ons Platform houdt in dat u akkoord gaat met al deze voorwaarden.
Ons platform is eigendom van en wordt geëxploiteerd door edv & cad Group met kantoor op Buchbichl 38, 83737 Irschenberg, Duitsland.
Wij, via ons platform, bieden online software voor het maken van kasten (hierna de “Software” genoemd) waarmee de eindgebruikers (de “Eindgebruikers”) kasten kunnen ontwerpen en onmiddellijk de opties van fabrikanten of timmerlieden (de “Verkopers”) met prijsopgaven krijgen (hierna de “Diensten” genoemd). De Eindgebruikers en Leveranciers zijn gezamenlijk de “Gebruikers” of “U” of “Uw”.
Door gebruik te maken van het Platform, gaat u ermee akkoord de Voorwaarden na te leven en er wettelijk aan gebonden te zijn. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van het Platform en de Diensten en alle Collectieve Inhoud, en vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u en ons.
Lees aandachtig deze Voorwaarden, Disclaimer en ons Privacybeleid, dat te vinden is op ons platform en door middel van verwijzing is opgenomen in deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, heeft u niet het recht om informatie te verkrijgen van of anderszins gebruik te blijven maken van het Platform. Als u het Platform niet gebruikt in overeenstemming met deze Voorwaarden, kunt u civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties opgelegd krijgen.
Dit platform behoudt zich het recht voor om de kosten van diensten, incassokosten en advocatenhonoraria te verhalen op personen die frauduleus gebruik maken van het platform. Dit platform behoudt zich het recht voor om gerechtelijke procedures tegen dergelijke personen in te stellen wegens frauduleus gebruik van het platform en andere onwettige handelingen of nalatigheden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR, AANGEZIEN ZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER UW WETTELIJKE RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN PLICHTEN. DEZE OMVATTEN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN, EN EEN CLAUSULE DIE DE JURISDICTIE EN PLAATS VAN GESCHILLEN REGELT.
DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DIT PLATFORM WORDT U GEACHT DE VOLGENDE HIERIN UITEENGEZETTE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE HEBBEN GELEZEN EN ERMEE AKKOORD TE GAAN. ALLE GENOEMDE INCIDENTELE DOCUMENTEN EN LINKS WORDEN GEACHT SAMEN MET DEZE VOORWAARDEN TE ZIJN GEACCEPTEERD. U GAAT ERMEE AKKOORD HET PLATFORM ALLEEN TE GEBRUIKEN IN STRIKTE INTERPRETATIE EN ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN, EN ALLE ACTIES OF TOEZEGGINGEN DIE WORDEN GEDAAN ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DEZE VOORWAARDEN ZIJN OP EIGEN RISICO. DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN MAKEN DEEL UIT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE GEBRUIKERS EN ONS. DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT DIT PLATFORM EN/OF U ERTOE TE VERBINDEN EEN DIENST DOOR ONS UIT TE VOEREN, GEEFT U AAN DAT U DE DISCLAIMER EN DE VOLLEDIGE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN, BEGRIJPT, ERMEE INSTEMT EN ACCEPTEERT.

Definities en interpretaties

 1. “Overeenkomst” betekent de gebruiksvoorwaarden zoals hierin beschreven, met inbegrip van alle bewijsstukken, privacybeleid, disclaimer en ander beleid dat op het Platform wordt vermeld en omvat de verwijzingen naar deze overeenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd, ontkend, aangevuld, gewijzigd of vervangen.
 2. “Account” betekent de accounts die door de gebruikers op ons Platform worden aangemaakt om gebruik te maken van de diensten van het Platform.
 3. “Inhoud” betekent examens, tekst, grafieken, afbeeldingen, muziek, audio, video, informatie of andere materialen die op het platform worden aangeboden.
 4. “Software” betekent de online software voor meubelmakers die door ons aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld onder de voorwaarden.
 5. “Gebruikersinhoud” of “Gebruikersgegevens” betekent alle Inhoud en gegevens die een gebruiker plaatst, uploadt, publiceert, indient of verzendt om beschikbaar te worden gesteld via ons Platform.
 6. De officiële taal van deze termen is Duits.
 7. De koppen en subkoppen zijn louter gemakshalve en mogen niet worden gebruikt voor interpretatie.

Eligiliteite

 1. Het gebruik van het Platform is alleen beschikbaar voor personen die juridisch bindende contracten kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. Als je minderjarig bent, d.w.z. jonger dan 18 jaar, kun je het platform gebruiken onder toezicht van je ouders.
 2. U verklaart dat u de bevoegdheid hebt om u te binden aan deze Gebruikersovereenkomst.

Registratie

 1. Het is verplicht voor gebruikers om zich te registreren op ons Platform door een gebruikersprofiel in te stellen om gebruik te kunnen maken van onze diensten.
 2. Om zich bij ons te registreren, moeten de gebruikers een geldig e-mailadres en verschillende gegevens verstrekken, zoals naam, leeftijd, adres, contactnummer enz.
 3. U verklaart en garandeert dat alle vereiste registratiegegevens die u indient waar en nauwkeurig zijn, en u zult de nauwkeurigheid van dergelijke gegevens handhaven. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van uw Account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik, of vermoed ongeoorloofd gebruik van uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Ons Platform kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van de bovenstaande vereisten. U mag uw wachtwoord of andere toegangsgegevens niet delen met een andere persoon of entiteit die niet bevoegd is om toegang te krijgen tot uw account. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, bent u als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten of acties die plaatsvinden onder de toegangsgegevens van uw Platformaccount. We raden u aan een ‘sterk’ wachtwoord (een wachtwoord dat een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen bevat) te gebruiken voor uw account. Wij kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van een van de bovenstaande.
 4. U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uw Account te verstrekken en bij te houden. Zonder beperking van het voorgaande, in het geval dat u uw persoonlijke gegevens wijzigt zoals hierboven vermeld in deze Overeenkomst, dient u uw Accountgegevens onmiddellijk bij te werken.
 5. Wanneer u een account aanmaakt, mag u het volgende niet doen:
  1. Valse persoonlijke informatie aan ons te verstrekken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een valse gebruikersnaam) of een account aan te maken voor iemand anders dan uzelf zonder de toestemming van die andere persoon;
  2. Gebruik een gebruikersnaam die de naam is van een andere persoon met de bedoeling zich voor te doen als die persoon;
  3. Een gebruikersnaam gebruiken die onderworpen is aan rechten van een andere persoon zonder de juiste toestemming; of
  4. Gebruik een gebruikersnaam die aanstootgevend, vulgair, obsceen of anderszins denigrerend is.
 6. We behouden ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen als informatie die tijdens het registratieproces of daarna is verstrekt, onnauwkeurig, vals of misleidend blijkt te zijn en in strijd is met onze voorwaarden. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw Account niet langer veilig is, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via onze contactpagina: https://mregio.de/en/contact/.
 7. U mag uw account en gebruikersnaam niet overdragen of verkopen aan een andere partij. Als u zich registreert als een zakelijke entiteit, garandeert u persoonlijk dat u de bevoegdheid hebt om de entiteit aan deze Overeenkomst te binden.
 8. Onze Diensten zijn niet beschikbaar voor tijdelijk of voor onbepaalde tijd geschorste leden. Ons Platform behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, onbevestigde of inactieve accounts te annuleren. Ons platform behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, op elk moment.
 9. Eén persoon kan slechts één account op zijn/haar naam hebben.
 10. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle lokale wetten met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud. U bent verantwoordelijk voor alle van toepassing zijnde belastingen. Daarnaast moet u zich houden aan het beleid van ons Platform zoals vermeld in de Overeenkomst en de beleidsdocumenten van het Platform die op het Platform zijn gepubliceerd, evenals aan alle andere operationele regels, beleidslijnen en procedures die van tijd tot tijd door het Bedrijf op het platform kunnen worden gepubliceerd.

Betaling

 1. De Gebruiker dient de betaling te doen voor de prijsopgave van de kast om de verkoper de kast te laten vervaardigen volgens uw ontwerp en specificatie.
 2. Ons platform maakt gebruik van externe betalingsproviders om betalingen van gebruikers te ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of foutieve uitvoering van transacties of annulering van bestellingen als gevolg van betalingsproblemen.

U gaat akkoord en bevestigt

 1. Dat u de diensten die worden geleverd door ons Platform, de gelieerde ondernemingen en gecontracteerde bedrijven uitsluitend voor wettige doeleinden zult gebruiken en dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving tijdens het gebruik van het Platform en het uitvoeren van transacties op het Platform.
 2. U zult authentieke en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken in alle gevallen waarin dergelijke informatie van u wordt gevraagd. Wij behouden ons het recht voor om de door u verstrekte informatie en andere gegevens op elk moment te bevestigen en te valideren. Indien bij bevestiging blijkt dat uw gegevens (geheel of gedeeltelijk) niet waar zijn, hebben wij het recht om naar eigen goeddunken de registratie te weigeren en u te verbieden gebruik te maken van de Diensten van ons Platform en/of andere gelieerde Platforms zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Dat u toegang hebt tot de diensten die beschikbaar zijn op dit Platform en transacties uitvoert op eigen risico en dat u uw beste en voorzichtige oordeel gebruikt voordat u een transactie aangaat via dit Platform.
 4. Deze Overeenkomst voorziet u slechts in een beperkt gebruik van de Software en alle intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten op de Software of de bijbehorende documentatie blijven bij ons en er wordt geen belang in deze Overeenkomst aan u overgedragen.
 5. U stemt ermee in de Software niet te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven of kopieën van de Software te maken of te distribueren, of royalty’s in rekening te brengen voor het gebruik van de Software, of de Software te gebruiken om bureau-, applicatieserviceprovider-, marketing-, trainings- of adviesdiensten met betrekking tot de Software te leveren aan derden, behalve zoals toegestaan door deze Overeenkomst.
 6. U stemt ermee in de Software of een onderdeel daarvan niet te wijzigen, de Software niet te demonteren of te decompileren of anderszins broncode van de Software af te leiden, de Software te reverse-engineeren, de Software samen te voegen met of in een ander product of andere software, of afgeleide werken te maken op basis van de Software.
 7. Het is mogelijk dat de andere gebruikers (met inbegrip van ongeautoriseerde/niet-geregistreerde gebruikers of “hackers”) aanstootgevend of obsceen materiaal op het Platform plaatsen of verzenden en dat u onvrijwillig wordt blootgesteld aan dergelijk aanstootgevend en obsceen materiaal. Het is ook mogelijk dat anderen persoonlijke informatie over u verkrijgen als gevolg van uw gebruik van het Platform, en dat de ontvanger dergelijke informatie kan gebruiken om u lastig te vallen of te verwonden. Wij keuren dergelijk ongeoorloofd gebruik niet goed, maar door het Platform te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor ongeoorloofd gebruik van uw persoonlijke gegevens die u openbaar maakt of deelt met anderen op dit Platform. Selecteer zorgvuldig het type informatie dat u openbaar maakt of deelt met anderen op het Platform.
 8. U gaat ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:
  1. Het beperken of verhinderen van het gebruik en het gebruik van de Interactieve Functies door andere gebruikers;
  2. Onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, lasterlijke, obscene, vulgaire, pornografische, godslasterlijke of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook te plaatsen of te verzenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overdrachten die gedrag vormen of aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving;
  3. Informatie, software of ander materiaal dat de rechten van anderen schendt of schendt, met inbegrip van materiaal dat inbreuk maakt op privacy- of publiciteitsrechten of dat wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht, of afgeleide werken met betrekking daartoe, te plaatsen of te verzenden zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar of rechthebbende.
  4. Informatie, software of ander materiaal dat een virus of een ander schadelijk onderdeel bevat, te plaatsen of te verzenden;
  5. Inhoud of andere communicatie die niet uw eigen inhoud is, te wijzigen, te beschadigen of te verwijderen of om anderszins de mogelijkheid van anderen om toegang te krijgen tot ons platform te verstoren
  6. De normale communicatiestroom in een interactieve ruimte verstoren;
  7. Een relatie claimen met of spreken voor een bedrijf, vereniging, instelling of andere organisatie waarvoor u niet bevoegd bent om een dergelijke relatie te claimen;
  8. Het schenden van een bedrijfsregel, beleid of richtlijn van uw internetprovider of online service.

U mag het platform niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden

 1. Het verspreiden van onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal.
 2. Het verzenden van materiaal dat gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit vormt, leidt tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met relevante wetten, voorschriften of gedragscodes.
 3. Het hinderen van het gebruik of genot van het Platform door een andere persoon.
 4. Het schenden van toepasselijke wetten;
 5. Het verstoren of verstoren van netwerken of webplatforms die met het Platform zijn verbonden.
 6. Het maken, kopiëren, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van auteursrechtelijk beschermde materialen of inhoud zonder toestemming van de eigenaar.
 7. Zonder andere rechtsmiddelen te beperken, kunnen we, naar eigen goeddunken, onze diensten en gebruikersaccounts beperken, opschorten of beëindigen, de toegang tot onze Platforms, diensten, Platforms en tools en hun inhoud verbieden, gehoste inhoud vertragen of verwijderen, en technische en juridische stappen ondernemen om te voorkomen dat gebruikers onze Platforms, diensten, Platforms of tools gebruiken, als we denken dat ze problemen of mogelijke juridische aansprakelijkheden veroorzaken, inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, of handelen in strijd met de letter of de geest van ons beleid. We behouden ons ook het recht voor om onbevestigde accounts of accounts die gedurende een periode van maanden inactief zijn geweest, te annuleren of om onze Platform- en diensten te wijzigen of stop te zetten
 8. Verder verbieden we de overdracht, distributie of plaatsing van zaken die persoonlijke of privé-informatie over een persoon of entiteit onthullen, inclusief maar niet beperkt tot telefoonnummer(s) of adressen, creditcards, telefoonkaarten, gebruikersaccountnummers/wachtwoorden of soortgelijke financiële informatie, en telefoonnummers of adressen thuis. Hoewel dit alles ten strengste verboden is, is er een kleine kans dat u wordt blootgesteld aan dergelijke items en doet u verder afstand van uw recht op enige schadevergoeding (van welke partij dan ook) in verband met dergelijke blootstelling.

Wijzigingen

 1. We kunnen te allen tijde de Voorwaarden, het Privacybeleid en andere Beleidsregels van het Platform of de diensten of het geheel of een deel van het Platform of de Diensten wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U kunt op elk gewenst moment toegang krijgen tot de nieuwste versie van de Gebruikersovereenkomst op ons Platform. U dient de informatie op ons Platform regelmatig te bekijken. In het geval dat de gewijzigde Voorwaarden niet acceptabel voor u zijn, dient u het gebruik van de service te staken. Als u echter doorgaat met het gebruik van de dienst, wordt u geacht te hebben ingestemd met het accepteren en naleven van de gewijzigde Voorwaarden van dit Platform.

Auteursrecht en handelsmerk

 1. Ons Platform en zijn licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle teksten, programma’s, producten, processen, technologie, inhoud, software en andere materialen die op dit Platform verschijnen. Toegang tot dit Platform verleent geen licentie onder de intellectuele eigendomsrechten van onze derden en zal niet worden beschouwd als het verlenen van een licentie aan wie dan ook. Alle rechten, inclusief auteursrechten, op dit Platform zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons of externe leveranciers. Elk gebruik van dit Platform of de inhoud ervan, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan ervan, is ten strengste verboden. U mag niets wijzigen, distribueren of opnieuw posten op dit Platform, voor welk doel dan ook.
 2. De namen en logo’s en alle gerelateerde producten, diensten, software en onze slogans zijn handelsmerken of dienstmerken die ons eigendom zijn. Alle andere merken zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven. Er wordt geen licentie voor handelsmerken of dienstmerken verleend in verband met de materialen op dit Platform. Toegang tot dit Platform geeft niemand toestemming om op enigerlei wijze een naam, logo of merk te gebruiken.
 3. Alle materialen, waaronder afbeeldingen, tests, examens, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, programma’s, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van dit Platform (gezamenlijk de “Inhoud”) zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan de Inhoud, het Platform of enige gerelateerde software te reproduceren (behalve zoals hierboven vermeld), te publiceren, te verzenden, te distribueren, weer te geven, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te verkopen of deel te nemen aan de verkoop of exploitatie op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk. Alle software die op dit platform wordt gebruikt, is eigendom van ons platform of zijn leveranciers en wordt beschermd door de Duitse wetgeving. Elk ander gebruik, met inbegrip van de reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering, van de Inhoud op dit Platform is ten strengste verboden. Tenzij anders vermeld, is alle inhoud auteursrechten, handelsmerken en/of ander intellectueel eigendom die eigendom zijn van, beheerd worden door of in licentie zijn gegeven door ons platform, een van zijn gelieerde ondernemingen of door derden die hun materialen aan ons in licentie hebben gegeven en worden beschermd door de wetten van Duitsland. De compilatie (d.w.z. het verzamelen, rangschikken en samenstellen) van alle inhoud op dit platform is het exclusieve eigendom van ons platform en wordt ook beschermd door de Duitse wetgeving.
 4. Als u kennis neemt van onwettig materiaal of onwettige activiteiten op ons Platform, of materiaal of activiteiten die in strijd zijn met deze verklaring, laat het ons dan weten. Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten van gebruikers van de Diensten dat zij hetzelfde doen. We zullen reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de toepasselijke wetgeving en die onmiddellijk en correct aan ons worden verstrekt. Als u een reden hebt om aan te nemen dat uw inhoud is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef ons dan de volgende informatie:
  1. een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die bevoegd is om namens hem op te treden;
  2. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden;
  3. identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
  4. Uw contactgegevens, waaronder uw adres, telefoonnummer en een e-mailadres;
  5. een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
  6. een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons Bedrijf/Platform, zijn werknemers, directeuren, functionarissen, agenten, ontwikkelaars en hun opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, veroorzaakt door of voortvloeiend uit claims op basis van uw acties of nalatigheden, die kunnen leiden tot verlies of aansprakelijkheid voor ons Platform of een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot schending van garanties, verklaringen of toezeggingen of met betrekking tot de niet-nakoming van een van uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst of voortvloeiend uit uw schending van toepasselijke wetten, voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, betaling van wettelijke rechten en belastingen, claim van smaad, laster, schending van privacy- of publiciteitsrechten, verlies van service door andere abonnees en inbreuk op intellectueel eigendom of andere rechten. Deze clausule blijft van kracht na het verlopen of beëindigen van deze Gebruikersovereenkomst.

Afloop

 1. We kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uw recht om het Platform (of een deel van het Platform) te gebruiken, opschorten, annuleren of beëindigen. In het geval van opschorting, annulering of beëindiging bent u niet langer bevoegd om toegang te krijgen tot het gehele of een deel van het Platform waarop een dergelijke opschorting, annulering of beëindiging betrekking heeft. In het geval van opschorting, annulering of beëindiging blijven de beperkingen die aan u zijn opgelegd met betrekking tot materiaal dat van het Platform is gedownload en de disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, van kracht.
 2. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, kunnen wij uw toegang tot ons Platform sluiten, opschorten of beperken:
  1. als we vaststellen dat u deze Overeenkomst hebt geschonden of in strijd met deze Overeenkomst handelt;
  2. als we vaststellen dat u (feitelijke of potentiële) wettelijke aansprakelijkheden hebt geschonden, waaronder het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders;
  3. als we vaststellen dat u betrokken bent geweest of bent bij frauduleuze of illegale activiteiten;
  4. om elk risico van verlies voor ons, een Gebruiker of een andere persoon te beheren; of
  5. Om andere soortgelijke redenen.
 3. Als we vaststellen dat u deze voorwaarden schendt, kunt u ook aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag waarvan we verlies/schade hebben geleden.

Garanties en disclaimers

 1. Het Platform en de Software worden geleverd zonder enige garantie of waarborg en in een “As Is”-staat. U dient de risico’s te dragen die verbonden zijn aan het gebruik van het Platform.
 2. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, GEVEN WIJ U GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT EEN VAN DE (I) DE PROGRAMMATUUR, (III) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PROGRAMMATUUR. ALLE IMPLICIETE EN EXPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN EN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN PRESTATIE-, HANDELS- OF HANDELSGEBRUIK WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE OF TOEZEGGING DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VIRUSVRIJ ZAL ZIJN, OF DAT DE SOFTWARE ZAL VOLDOEN AAN BEPAALDE PRESTATIE- OF KWALITEITSCRITERIA. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (I) DE OPSLAG EN BEWARING VAN ALLE GEGEVENS (ONGEACHT OF DEZE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR OF DE OUTPUT VORMEN VAN DE SOFTWARE OF ELK GEBRUIK DAT VAN DE SOFTWARE WORDT GEMAAKT) EN (II) DE WERKING VAN SOFTWARE IN VERBAND WAARMEE U DE SOFTWARE GEBRUIKT, IS UW VERANTWOORDELIJKHEID EN WIJ GEVEN GEEN GARANTIE OF TOEZEGGING MET BETREKKING TOT HETZELFDE.
 3. Het Platform biedt inhoud van andere internetplatforms of bronnen en hoewel ons Platform probeert ervoor te zorgen dat het materiaal op het Platform correct, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is, aanvaardt het geen verantwoordelijkheid als dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die u ondervindt met het Platform. Deze disclaimer vormt een essentieel onderdeel van deze Gebruikersovereenkomst. Bovendien zijn wij, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk, en gaat u ermee akkoord het Bedrijf niet verantwoordelijk te houden, voor enige schade of verlies (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van geld, goodwill of reputatie, winst of andere immateriële verliezen of enige speciale, indirecte of gevolgschade) die direct of indirect voortvloeien uit:
  1. Uw gebruik van of uw onvermogen om gebruik te maken van ons Platform, onze Diensten en onze tools;
  2. Vertragingen of onderbrekingen in ons Platform, onze Diensten of onze tools;
  3. Virussen of andere schadelijke software die zijn verkregen door toegang te krijgen tot ons Platform, onze Diensten of onze tools of een Platform, Services of tool die is gekoppeld aan ons Platform, onze Services of tools;
  4. Glitches, bugs, fouten of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook in ons Platform, onze Diensten en tools of in de informatie en afbeeldingen die daaruit worden verkregen;
  5. De inhoud, handelingen of nalatigheden van derden, met inbegrip van items die worden vermeld met behulp van ons Platform, diensten of tools of de vernietiging van vermeende nepitems;
  6. Een opschorting of andere actie die is ondernomen met betrekking tot uw account; en
 4. De informatie en diensten die op dit Platform worden gepubliceerd, kunnen onnauwkeurigheden of fouten bevatten, waaronder prijsfouten. In het bijzonder, en voor zover maximaal toegestaan door de wet, garanderen wij niet de juistheid van en wijzen wij geen aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of andere onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie.
 5. Het Platform of het Bedrijf is, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, weglatingen, verklaringen, garanties, inbreuken of nalatigheid van dergelijke leveranciers of voor persoonlijk letsel, overlijden, materiële schade of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien. Wij zijn, voor zover wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk en zullen geen restitutie verlenen in geval van vertraging, annulering, staking, overmacht of andere oorzaken buiten hun directe controle, en zij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten, weglatingen, vertragingen, omleidingen of handelingen van een overheid of autoriteit.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, in geen geval zijn Wij aansprakelijk jegens u voor (i) indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, of (ii) verlies van inkomsten, winst of verwachte besparingen, verspilde managementtijd of verloren of vernietigde gegevens die zich voordoen in verband met deze Overeenkomst, het Platform of de Diensten. Verder zijn wij contractueel, nalatig of anderszins niet aansprakelijk voor (i) claims die voortvloeien uit virussen of andere soortgelijke uitschakelende software die de prestaties of kwaliteit van het Platform of de Software aantasten, (ii) de nauwkeurigheid of inhoud van de resultaten die door het Platform of de Software worden geproduceerd, (iii) de opslag en bewaring van gegevens (ongeacht of deze worden gebruikt door of de output vormen van de Software of voor elk gebruik dat van de Software wordt gebruikt), en,
 2. De gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat alle informatie of materiaal dat van het platform wordt verkregen en/of diensten die van het platform worden verkregen, naar eigen goeddunken en op eigen risico van de gebruiker wordt gedaan en dat de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor eventuele schade als gevolg van een transactie.

Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van Duitsland, ongeacht uw fysieke locatie.
 2. De rechtbanken in Miesbach, Duitsland, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle procedures die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Geschillenbeslechting

 1. Over het algemeen verlopen transacties soepel op ons Platform. Er kunnen echter enkele gevallen zijn waarin wij en u problemen kunnen ondervinden. Een ‘Geschil’ kan worden gedefinieerd als een meningsverschil tussen u en ons in verband met een transactie op het Platform.
 2. In het belang van het oplossen van geschillen tussen u en ons op de meest geschikte en kosteneffectieve manier, komen u en wij overeen dat alle geschillen die voortvloeien uit de Voorwaarden zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak. Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, kan een beperktere ontdekking mogelijk maken dan in de rechtbank en kan worden onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en verlichting toekennen als een rechtbank. Onze overeenkomst tot arbitrage bij geschillen omvat, maar is niet beperkt tot, alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van de Voorwaarden, ongeacht of deze gebaseerd zijn op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere juridische theorie, en ongeacht of de vorderingen ontstaan tijdens of na de beëindiging van de Voorwaarden. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, DOOR DE VOORWAARDEN AAN TE GAAN, U EN WIJ ELK AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN JURYPROCES OF OM DEEL TE NEMEN AAN EEN GROEPSPROCES.
 3. De plaats van arbitrage is Miesbach, Duitsland en de taal die voor arbitrage wordt gebruikt, is Duits.
 4. De uitspraak van de arbitrage is bindend voor zowel u als ons.
 5. De rechtszaken die impliciet of specifiek door deze overeenkomst zijn uitgesloten, zullen door ons worden bestreden door een beroep te doen op deze overeenkomst.

Beveiliging van het platform

Het is verboden om de beveiliging van het Platform te schenden of te proberen te schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (a) toegang te krijgen tot gegevens die niet voor u bestemd zijn of in te loggen op een server of een account waartoe u geen toegang hebt; (b) pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, te scannen of te testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken zonder de juiste autorisatie; (c) pogingen om de dienstverlening aan een andere gebruiker, host of netwerk te verstoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, door middel van het indienen van een virus op het Platform, overbelasting, “flooding”, “spamming”, “mail-bombing” of “crashing”; (d) het verzenden van ongevraagde e-mail, met inbegrip van promoties en/of reclame voor producten of diensten; of (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail- of nieuwsgroepbericht. Inbreuken op de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. We zullen voorvallen onderzoeken die dergelijke schendingen met zich mee kunnen brengen en kunnen wetshandhavingsinstanties betrekken bij en samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij het vervolgen van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen. U stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van dit Platform of enige activiteit die op dit Platform wordt uitgevoerd, te verstoren of te proberen te verstoren. U stemt er verder mee in om geen motor, software, tool, agent of ander apparaat of mechanisme (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, browsers, spiders, robots, avatars of intelligente agenten) te gebruiken of te proberen te gebruiken om door dit Platform te navigeren of te zoeken, anders dan de zoekmachine en zoekmachines die bij ons beschikbaar zijn op dit Platform en anders dan algemeen beschikbare webbrowsers van derden (bijv. Netscape Navigator, Microsoft Explorer).

Privacy

Alle persoonlijke informatie en door gebruikers gegenereerde inhoud die op het Platform en de Diensten wordt verstrekt of weergegeven, is onderworpen aan onze Privacyverklaring.

Bemerken

 1. Door gebruik te maken van het Platform en de Diensten, aanvaardt u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn. We nemen contact met u op via e-mail of verstrekken u informatie door kennisgevingen op het Platform en de Diensten te plaatsen.
 2. U erkent dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicatie die wij elektronisch kunnen verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke documenten schriftelijk moeten zijn.
 3. Een kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn betekend zodra deze op het Platform en de Diensten is geplaatst, 24 uur nadat een e-mail is verzonden, of 3 dagen na de datum van verzending van een brief. Als bewijs van betekening is het voldoende dat:
  1. Voor brieven werd de brief correct geadresseerd, gefrankeerd en op de post gedaan; en
  2. Voor e-mails is de e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

Naleving van de wet

 1. In aanvulling op deze Overeenkomst dient u zich vertrouwd te maken met en te voldoen aan het Beleid, de nationale wetten (met inbegrip van gewoonterecht), de wetgeving van de staten, internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze diensten. Niettegenstaande het succesvol afsluiten van een transactie moet u ervoor zorgen dat bepaalde formaliteiten strikt worden nageleefd die, indien ze niet worden nageleefd, een transactie nietig of onwettig maken.
 2. U alleen, en niet wij, bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de diensten en andere activiteiten die op het Platform worden uitgevoerd, rechtmatig zijn. U moet ervoor zorgen dat ze voldoen aan alle toepasselijke wetten in Duitsland en alle andere landen.
 3. U dient zich te houden aan de voorschriften van het land.

Links naar andere platformen

Links naar platforms van derden op dit platform worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, wordt een nieuwe browser geplaatst om toegang te krijgen tot de gekoppelde platforms. Wij hebben deze Platforms van derden niet gecontroleerd en hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze Platforms of hun inhoud. We onderschrijven of doen geen uitspraken over hen, of enige informatie, of andere producten of materialen die daar te vinden zijn, of enige resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de Platforms van derden die aan dit Platform zijn gekoppeld, doet u dit volledig op eigen risico.

Geen verklaring van afstand geïmpliceerd

Het nalaten van ons om op enig moment een van de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen, of het niet op enig moment eisen dat u een van de bepalingen van deze bepalingen uitvoert, zal op geen enkele manier worden opgevat als een huidige of toekomstige verklaring van afstand van dergelijke bepalingen, noch op enigerlei wijze van invloed zijn op ons recht om daarna al deze bepalingen af te dwingen. De uitdrukkelijke verklaring van afstand door ons van enige bepaling, voorwaarde of eis van deze bepalingen vormt geen verklaring van afstand van enige toekomstige verplichting om aan een dergelijke bepaling, voorwaarde of eis te voldoen.

Serverbaarheid

Elke Voorwaarde wordt geacht scheidbaar te zijn. Indien een Voorwaarde of een deel daarvan ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele wijze van invloed zijn op de geldigheid of afdwingbaarheid van een andere Bepaling.

Taak

 1. U zult geen rechten overdragen of verplichtingen delegeren onder deze Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die naar eigen goeddunken kan worden onthouden.
 2. We kunnen onze rechten en al onze verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk overdragen zonder uw toestemming. Elke overdracht of delegatie in strijd met het voorgaande is nietig. Deze Voorwaarden zijn bindend en komen ten goede aan de toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden van elke partij.

Overmacht

In geen geval zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden die voortvloeien uit of veroorzaakt door, direct of indirect, krachten buiten hun controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, oorlogshandelingen of terrorisme, burgerlijke of militaire onlusten, nucleaire of natuurrampen of overmacht, en onderbrekingen, verlies of storingen van nutsvoorzieningen, communicatie, computerhacking, opzettelijke schade of computerdiensten (software en hardware);

Digitale handtekening

 1. Door gebruik te maken van onze diensten, wordt u geacht deze Overeenkomst elektronisch te hebben uitgevoerd, met ingang van de datum waarop u uw Account registreert en gebruik gaat maken van onze diensten. Uw accountregistratie vormt een bevestiging dat u in staat bent om deze Overeenkomst elektronisch te ontvangen, te downloaden en af te drukken.
 2. In verband met deze Overeenkomst hebt u mogelijk het recht om bepaalde gegevens, zoals contracten, kennisgevingen en communicatie, schriftelijk te ontvangen. Om uw gebruik van het Platform te vergemakkelijken, geeft u ons toestemming om deze gegevens elektronisch aan u te verstrekken in plaats van in papieren vorm.
 3. Door u te registreren voor een Account, stemt u ermee in om elektronisch en via e-mail toegang te krijgen tot alle gegevens en kennisgevingen voor de diensten die aan u worden geleverd op grond van deze Overeenkomst en die we anders in papieren vorm aan u zouden moeten verstrekken. We behouden ons echter het recht voor om, naar eigen goeddunken, met u te communiceren via de postdienst en andere postdiensten van derden met behulp van het adres waaronder uw account is geregistreerd. Uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van gegevens en kennisgevingen blijft van kracht totdat u deze intrekt. U kunt uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van verdere gegevens en kennisgevingen te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de klantenservice. Als u uw toestemming intrekt om dergelijke gegevens en kennisgevingen elektronisch te ontvangen, beëindigen wij uw toegang tot de Diensten en kunt u de Diensten niet langer gebruiken. Een eventuele intrekking van uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van gegevens en kennisgevingen wordt pas van kracht nadat we een redelijke termijn hebben om uw verzoek tot intrekking te verwerken. Houd er rekening mee dat uw intrekking van uw toestemming voor het elektronisch ontvangen van gegevens en kennisgevingen niet geldt voor gegevens en kennisgevingen die elektronisch door ons aan u zijn verstrekt voordat de intrekking van uw toestemming van kracht wordt.
 4. Om ervoor te zorgen dat we gegevens en kennisgevingen elektronisch aan u kunnen verstrekken, moet u ons op de hoogte stellen van elke wijziging in uw e-mailadres door uw Accountgegevens op het Platform bij te werken of door contact op te nemen met de Klantenservice.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen gezamenlijk de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en vervangen elke andere overeenkomst of afspraak (schriftelijk, mondeling of impliciet) die u en wij mogelijk hebben gehad. Elke verklaring, aansporing, belofte, convenant of voorwaarde die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden wordt vermeld, wordt als nietig beschouwd.

Neem contact met ons op

Voor verdere verduidelijking van onze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.