1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej pod tym tekstem.

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz do formularza kontaktowego.
Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wejścia na stronę). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Gromadzone przez nas dane osobowe wykorzystujemy do realizacji Twoich próśb o usługi, ulepszania naszych usług i kontaktowania się z Tobą.

Podając nam swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas tego adresu e-mail do przekazywania Ci wiadomości związanych z naszą Platformą i Usługami, w tym wszelkich powiadomień wymaganych przez prawo, zamiast powiadomień pocztą. Wyrażasz również zgodę na wysyłanie przez nas powiadomień o aktywności na naszej Platformie na podany przez Ciebie adres e-mail, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi ustawieniami prywatności. Możemy używać Twojego adresu e-mail do wysyłania Ci innych wiadomości, takich jak biuletyny, zmiany w naszych funkcjach lub inne informacje. Jeśli nie chcesz otrzymywać opcjonalnych wiadomości e-mail, możesz zmienić swoje preferencje, aby ich nie otrzymywać.

Nasze ustawienia mogą również umożliwiać dostosowanie preferencji dotyczących komunikacji. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas promocyjnych wiadomości e-mail, może zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach e-mail, aby zrezygnować z subskrypcji. Jeśli zrezygnujesz, nadal będziesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail o charakterze niepromocyjnym dotyczące Twojego konta i naszych Usług.

Po zakończeniu lub dezaktywacji Usług możemy zachować (ale nie jesteśmy zobowiązani) zachować informacje o użytkowniku w celach archiwalnych. Będziemy ujawniać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania i z dowolnego powodu, do usunięcia wszelkich treści lub wiadomości, jeśli uznamy, że jest to konieczne: (a) przestrzegania prawa, postępowania sądowego doręczonego nam lub dochodzenia, zapobiegania lub podejmowania działań w związku z podejrzeniem lub faktyczną działalnością niezgodną z prawem; (b) w celu egzekwowania niniejszej Polityki, podejmowania środków ostrożności w celu uniknięcia odpowiedzialności, badania i obrony przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, pomocy rządowym organom ścigania lub ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszej Platformy; lub (c) w celu wykonywania lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Platformy, naszych użytkowników lub innych osób.

Wysyłanie innych wiadomości, które pomagają nam świadczyć nasze usługi w Witrynie;

Nie pokazujemy żadnemu użytkownikowi, gdzie mieszka inny użytkownik.

Nie udostępniamy Twojego adresu e-mail innym użytkownikom;

Dezaktywując swoje konto, możesz trwale usunąć wszystkie dane, dzięki czemu Ty lub my nie będziemy już mieli do nich dostępu.

Zewnętrzni dostawcy usług: Angażujemy inne firmy i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu. Przykłady obejmują zapewnianie wsparcia marketingowego, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków (w tym płatnych ofert i linków), przetwarzanie płatności kartą kredytową i zapewnianie obsługi klienta. W związku z wykonywaniem zadań w naszym imieniu możemy udostępniać dane osobowe tym firmom i osobom w zakresie niezbędnym do wykonywania ich funkcji. Nie zezwalamy jednak tym firmom i osobom fizycznym na wykorzystywanie danych osobowych do jakichkolwiek innych celów. Ponadto możemy udostępniać dane nieosobowe reklamodawcom i innym stronom trzecim, aby mogły one wykorzystywać je do celów marketingowych wobec nas, siebie lub innych osób. Jeśli w wyniku takich działań użytkownik nie jest zainteresowany otrzymywaniem ukierunkowanych reklam lub innych informacji lub materiałów marketingowych, może dostosować ustawienia na swoich urządzeniach mobilnych, aby zapobiec wykorzystywaniu w ten sposób informacji nieumożliwiających identyfikacji użytkownika.

Promocje wewnętrzne: Od czasu do czasu możemy łączyć informacje, które otrzymujemy za pośrednictwem naszych Usług, z rejestrami zewnętrznymi, aby poprawić naszą zdolność do promowania naszych usług, które mogą Cię zainteresować. Jeśli użytkownik zarejestrował się w celu otrzymywania naszych wiadomości e-mail i nie chce otrzymywać informacji marketingowych w związku z naszymi Usługami, powinien postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w każdej marketingowej wiadomości e-mail otrzymywanej w związku z naszymi Usługami lub postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym formularzu rezygnacji z subskrypcji wiadomości e-mail, jak opisano poniżej w sekcji „Prośby o rezygnację z subskrypcji”.

Transfery biznesowe: W ramach rozwoju naszej działalności możemy sprzedać jedną lub więcej naszych spółek, spółek zależnych lub jednostek biznesowych. W takich transakcjach dane osobowe są zazwyczaj jednym z przekazywanych wartości firmy. W takim przypadku niniejsza Polityka prywatności może zostać zmodyfikowana w sposób opisany poniżej lub gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika może podlegać innej Polityce prywatności.

Ochrona naszych usług i innych osób: Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych niepowiązanym stronom trzecim, jeśli uznamy, że ujawnienie jest właściwe w celu zachowania zgodności z prawem, egzekwowania lub stosowania naszych Warunków świadczenia usług i innych umów, lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego, naszych użytkowników lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi, niepowiązanymi stronami trzecimi w związku z ochroną przed oszustwami i zmniejszaniem ryzyka kredytowego.

Za Państwa zgodą: Poza powyższymi przypadkami użytkownik zostanie powiadomiony i będzie miał możliwość wycofania zgody, jeśli jego dane osobowe zostaną udostępnione niepowiązanym stronom trzecim.

Możemy przekazywać Dane użytkownika za pośrednictwem różnych platform Spółki.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Co do zasady nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy informacji o użytkowniku ani nie ujawniamy informacji o użytkowniku w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo lub przepisy rządowe. Współpracujemy z organami ścigania, a także z innymi stronami trzecimi w celu egzekwowania przepisów, takich jak te dotyczące praw własności intelektualnej, oszustw i innych praw osobistych.

Nie będziemy udostępniać danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych bez Twojej zgody. Zawarliśmy umowy z osobami trzecimi, które zabraniają im udostępniania Twoich danych osobowych.

Gromadzimy statystyki dotyczące ruchu na stronie, sprzedaży i inne informacje handlowe, które udostępniamy stronom trzecim w celu ulepszenia oferowanych przez nas usług. Wykorzystujemy również dane demograficzne do dostosowywania strony internetowej i udostępniamy te informacje stronom trzecim, aby mogły lepiej zrozumieć naszą bazę klientów i ogólne trendy konsumenckie.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką prywatności, Warunkami korzystania z usługi lub jakąkolwiek inną polityką na naszej Platformie, przestań korzystać z naszej Usługi; Dalsze korzystanie z Usługi oznacza, że użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje naszą Politykę prywatności i Warunki użytkowania.

MOŻEMY (A UŻYTKOWNIK UPOWAŻNIA NAS DO TEGO) UJAWNIĆ WSZELKIE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU ORGANOM ŚCIGANIA, INNYM URZĘDNIKOM PAŃSTWOWYM, POSTĘPOWANIU SĄDOWEMU LUB INNYM STRONOM TRZECIM, JEŚLI UZNAMY TO ZA KONIECZNE LUB STOSOWNE WEDŁUG NASZEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA W ZWIĄZKU Z DOCHODZENIEM W SPRAWIE OSZUSTWA, NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI, KTÓRA JEST NIELEGALNA LUB MOŻE NARAZIĆ NAS LUB ICH NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania w dowolnym momencie i bezpłatnie od administratora informacji o przechowywanych danych na jej temat oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie danych osobowych, których to dotyczy;
 3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. jeśli to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 5. istnienie prawa do uzyskania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych;
 8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o logice leżącej u podstaw tego procesu, a także o znaczeniu i prawdopodobnych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazywaniem danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

Prawo do sprostowania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez ustawodawcę europejskiego, do żądania od administratora usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, o ile zachodzi jedna z następujących podstaw, a przetwarzanie nie jest konieczne:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator.
 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 RODO.
 7. Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik zadba o to, aby wniosek o usunięcie danych został natychmiast zrealizowany.
 8. W przypadku gdy administrator upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany do usunięcia takich danych zgodnie z art. 17 ust. 1, podejmuje on, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, odpowiednie środki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, została poinformowana przez tych innych administratorów danych. Administrator zażądał usunięcia wszystkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji takich danych, w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik indywidualnie zorganizuje podjęcie niezbędnych działań.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jeden z następujących przypadków:

 1. Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie prawidłowości danych osobowych. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora przeważają nad podstawami po stronie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przechowywanych przez nas danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora. Nasz pracownik zadba o ograniczenie przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych:
  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. ma prawo przekazać te dane innemu administratorowi, przy czym administrator, któremu dane osobowe zostały przekazane, nie uniemożliwia tego, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub opiera się na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  2. Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i nie narusza praw i wolności innych osób.
  3. Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z jednym z naszych pracowników.

Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez nas danych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych w tych celach. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się przez nas do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem naszej firmy. Ponadto, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie:

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne jej dotyczące lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja ta (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) nie jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub jest niezbędna do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) nie jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, które przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą. lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą. Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, podejmiemy uzasadnione środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora, do wyrażenia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji indywidualnych, może w każdej chwili skontaktować się z jednym z naszych pracowników.

Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie przyznane przez ustawodawcę europejskiego.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z jednym z naszych pracowników.

Prawo do żądania dostępu

Masz również prawo dostępu do informacji, które przechowujemy na Twój temat. Chętnie udzielimy Ci informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub przetwarzamy. W celu ochrony Twoich danych osobowych postępujemy zgodnie z ustalonymi procedurami przechowywania i udostępniania, co oznacza, że wymagamy od Ciebie dowodu tożsamości przed udostępnieniem tych informacji. Możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

Analityka i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę. Dane osobowe zebrane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.
Usługodawca hostingowy jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.
Korzystamy z usług następującego hostingodawcy:

IONOS SE
ul. Elgendorfer 57
D -56410 Montabaur

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o realizację zamówień.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.
Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się robi.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
edv & cad group
Buchbichl 38
D-83737 Irschenberg
Telefon: +49 (0) 8025 / 99 59 69
E-mail: info@edv-cad.de
Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego przetwarzanie danych przestanie obowiązywać. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie dopuszczalne podstawy do przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); W tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane serwerom odpowiednich firm w USA. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa, a Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, nie mogą podjąć kroków prawnych przeciwko temu.
W związku z tym nie można wykluczyć, że władze amerykańskie (np. agencje wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO. 1 LIT. E) LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.
CHYBA ŻE MOŻEMY WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).
JEŻELI PANI/PANA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.
Prawo do przenoszenia danych Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych w dowolnym momencie, a w razie potrzeby prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
W każdej chwili możesz się z nami skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.
W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wchodzenia na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług świadczonych przez firmę zewnętrzną (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.
Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych pożądanych przez użytkownika funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności sieci) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 1 lit. f RODO, chyba że wskazano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli poproszono o zgodę na przechowywanie plików cookie, dane pliki cookie będą przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszej polityki prywatności i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Do zarządzania używanymi plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami korzystamy z narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania Real Cookie Banner, zobacz https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung.

Podanie danych osobowych nie jest ani umownie wymagane, ani konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli nie podasz danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Twoimi zgodami.

Ustawienia plików cookie

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk „Lubię to” i „Udostępnij”)

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook są zintegrowane z tą stroną internetową. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych państw trzecich.
Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na tej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
Gdy odwiedzasz tę stronę internetową, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej strony internetowej ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na tej stronie internetowej do konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.
Korzystanie z wtyczek Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

6. Narzędzia analityczne i reklamy

Statystyki WordPressa

Ta strona korzysta ze „Statystyk WordPress” do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
WordPress Statistik wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odcisk palca urządzenia). WordPress Statistics zbiera m.in. pliki dziennika (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.), pochodzenie odwiedzających stronę internetową (kraj, miasto) oraz jakie działania podjęli na stronie (np. kliknięcia, wyświetlenia, pobrania). Zebrane w ten sposób informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA.
Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed zapisaniem.
Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

7. Biuletyn

Dane do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.
Dane przechowywane przez Państwa w celu zapisania się do newslettera będą przechowywane przez nas lub .dem przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z newslettera i usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 lit. f RODO.
Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail może zostać zapisany na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi newslettera .dem, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi.
Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszemu interesowi polegającemu na przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z większą prywatnością

Ta strona internetowa zawiera filmy z YouTube. Strona internetowa jest obsługiwana przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem przez nich filmu. Z drugiej strony, przekazywanie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Oto, jak YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.
Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube otrzymuje informację, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, zezwala się YouTube na przyporządkowanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.
Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.
W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.
Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online.
Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na ten transfer danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i łatwe odnalezienie miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCaptcha

Na tej stronie internetowej używamy „reCaptcha”. Dostawcą jest Intuition Machines, Inc., Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110. Dzięki reCaptcha można sprawdzić, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) jest wykonywane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu reCaptcha analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę internetową wejdzie na stronę. W celu analizy reCaptcha ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu osoby odwiedzającej stronę internetową na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Intuition Machines, Inc. Analizy reCaptcha działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza. Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużywaniem zautomatyzowanego szpiegowania i przed spamem. Jeżeli wymagana jest odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Aby uzyskać więcej informacji na temat reCaptcha, zapoznaj się z Polityką prywatności reCaptcha i Warunkami korzystania z reCaptcha pod poniższymi linkami: https://policies.google.com/privacy i https://www.google.com/recaptcha/about

hCaptcha

Na tej stronie internetowej używamy „hCaptcha”. Dostawcą jest Intuition Machines, Inc., Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110. Celem hCaptcha jest sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu hCaptcha analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę internetową wejdzie na stronę. Na potrzeby analizy hCaptcha ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu osoby odwiedzającej stronę internetową na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Intuition Machines, Inc. Analizy hCaptcha działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza. Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużywaniem zautomatyzowanego szpiegowania i przed spamem. Jeżeli wymagana jest odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Aby uzyskać więcej informacji na temat hCaptcha, zapoznaj się z Polityką prywatności hCaptcha i Warunkami korzystania z hCaptcha pod poniższymi linkami: https://www.hcaptcha.com/privacy i https://www.hcaptcha.com/terms

9. Prywatność dzieci

Szczególnie ważna jest ochrona prywatności dzieci i młodzieży. W związku z tym osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z naszych usług wyłącznie pod nadzorem rodziców, a rodzice będą ponosić odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód poniesionych przez nas. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 18 roku życia, które nie zostało do tego upoważnione przez rodziców, usuniemy te informacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli uważasz, że możemy mieć informacje od dziecka poniżej 18 roku życia lub na jego temat, skontaktuj się z nami.

10. Fuzje i przejęcia

W przypadku fuzji lub przejęcia zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszelkich posiadanych przez nas informacji, w tym danych osobowych, nowemu lub powstającemu podmiotowi. O wszelkich zmianach w zasadach i statusie platformy zostaniesz poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

11. Linki do platform stron trzecich

Nasza platforma zawiera linki do innych platform. Fakt, że łączymy się z platformą, nie oznacza, że jesteśmy powiązani, zatwierdzamy lub reprezentujemy tę stronę trzecią. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad platformami stron trzecich. Te inne platformy mogą umieszczać własne pliki cookie lub inne pliki na komputerze użytkownika, zbierać dane lub żądać od niego informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Inne strony internetowe stosują inne zasady dotyczące wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które im przekazujesz. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności lub oświadczeniami innych odwiedzanych platform.

12. Phishing lub fałszywe wiadomości e-mail

Jeśli otrzymasz niechcianą wiadomość e-mail, która wydaje się pochodzić od nas lub jednego z naszych członków, z prośbą o podanie danych osobowych (np. Twoja karta kredytowa, nazwa użytkownika lub hasło) lub zweryfikuj lub potwierdź swoje konto lub inne dane osobowe, klikając link, lub jeśli zostaniesz poproszony o udostępnienie swoich danych osobowych innemu użytkownikowi, to prawdopodobnie ta wiadomość e-mail została wysłana przez kogoś, kto próbuje uzyskać Twoje informacje niezgodnie z prawem, co jest czasami określane jako „phishing” lub „spoofer”. Nie prosimy o tego typu informacje w wiadomościach e-mail. Nie podawaj informacji ani nie klikaj linku. Skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na platformie, jeśli otrzymasz taką wiadomość e-mail.

13. Zmiany w naszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności i procedury bezpieczeństwa informacji. Jeśli te procedury dotyczące prywatności i/lub bezpieczeństwa informacji ulegną istotnej zmianie w dowolnym momencie w przyszłości, opublikujemy nowe zmiany w widocznym miejscu na Platformie, aby powiadomić Cię o tym i zapewnić Ci możliwość rezygnacji zgodnie z powyższymi postanowieniami.

Dalsze korzystanie z naszej Platformy i Usługi po opublikowaniu takich zmian będzie oznaczać, że użytkownik przyjmuje do wiadomości takie zmiany i zgadza się na przestrzeganie warunków takich zmian.

14. Naruszenie Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia kont lub usunięcia niektórych treści z profili lub obszarów publicznych tej platformy, jeśli okaże się, że takie konto lub treści naruszają naszą Politykę prywatności. Serdecznie prosimy o uszanowanie obaw dotyczących prywatności i poufności innych osób. Jurysdykcja w przypadku jakiegokolwiek naruszenia lub sporu będzie regulowana przez warunki korzystania z platformy.