1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de rubriek “Opmerking over de verantwoordelijke instantie” in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen om aan uw verzoeken om diensten te voldoen, onze diensten te verbeteren en contact met u op te nemen.

Door ons uw e-mailadres te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we het e-mailadres kunnen gebruiken om u te voorzien van communicatie met betrekking tot ons Platform en onze Diensten, inclusief alle wettelijk vereiste kennisgevingen, in plaats van kennisgevingen per post. U gaat er ook mee akkoord dat we meldingen over activiteiten op ons Platform kunnen sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven, in overeenstemming met alle toepasselijke privacy-instellingen. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u andere berichten te sturen, zoals nieuwsbrieven, wijzigingen in onze functies of andere informatie. Als u geen optionele e-mailberichten wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren wijzigen zodat u deze niet ontvangt.

Onze instellingen kunnen u ook in staat stellen uw communicatievoorkeuren aan te passen. Als u geen promotionele e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de instructies in die e-mails te volgen om u af te melden. Als u zich afmeldt, blijft u niet-promotionele e-mails van ons ontvangen over uw account en onze Diensten.

Bij beëindiging of deactivering van uw Diensten kunnen wij uw gegevens bewaren (maar zijn niet verplicht dit te doen) voor archiveringsdoeleinden. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen openbaar maken zoals beschreven in dit privacybeleid.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, inhoud of berichten te verwijderen als we van mening zijn dat het nodig is om: (a) te voldoen aan de wet, te voldoen aan juridische procedures die tegen ons zijn gevoerd, of vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen; (b) om dit beleid af te dwingen, om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, om claims of beschuldigingen van derden te onderzoeken en te verdedigen, om wetshandhavingsinstanties van de overheid bij te staan of om de veiligheid of integriteit van ons platform te beschermen; of (c) om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van het Platform, onze gebruikers of anderen uit te oefenen of te beschermen.

Om andere berichten te sturen die ons helpen onze diensten op de site te leveren;

We laten geen enkele gebruiker zien waar de andere gebruiker woont.

We delen uw e-mailadres niet met andere gebruikers;

Door uw account te deactiveren, kunt u alle gegevens permanent verwijderen, zodat u of wij er geen toegang meer toe hebben.

Externe dienstverleners: We schakelen andere bedrijven en personen in om namens ons taken uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het bieden van marketingondersteuning, het leveren van zoekresultaten en links (inclusief betaalde vermeldingen en links), het verwerken van creditcardbetalingen en het bieden van klantenservice. In verband met het uitvoeren van taken namens ons, kunnen we persoonlijk identificeerbare informatie delen met deze bedrijven en personen voor zover dat nodig is om hun functies uit te voeren. We staan deze bedrijven en personen echter niet toe om persoonlijk identificeerbare informatie voor andere doeleinden te gebruiken. Daarnaast kunnen we niet-persoonlijke informatie delen met adverteerders en andere derden, zodat zij deze kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden voor ons, voor zichzelf of voor anderen. Als u als gevolg van dergelijke inspanningen niet geïnteresseerd bent in het ontvangen van gerichte advertenties of andere marketinginformatie of -materialen, kunt u de instellingen op uw mobiele apparaten aanpassen om het gebruik van uw niet-persoonlijk identificeerbare informatie op deze manier te voorkomen.

Interne promoties: We kunnen af en toe informatie die we via onze diensten ontvangen, combineren met externe gegevens om ons vermogen te verbeteren om onze diensten die voor u interessant kunnen zijn, op de markt te brengen. Als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van onze e-mails en liever geen marketinginformatie ontvangt in verband met onze Diensten, volg dan de instructies voor “afmelden” die zijn opgenomen in elke marketing-e-mail die u ontvangt in verband met onze Diensten, of volg de instructies in ons afmeldformulier voor e-mails, zoals hieronder beschreven onder “Afmeldingsverzoeken”.

Bedrijfsoverdrachten: In de loop van de ontwikkeling van ons bedrijf kunnen we een of meer van onze bedrijven, dochterondernemingen of bedrijfsonderdelen verkopen. Bij dergelijke transacties maken persoonsgegevens meestal deel uit van de overgedragen goodwill. In een dergelijk geval kan dit privacybeleid worden gewijzigd zoals hieronder beschreven, of kan het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens worden beheerst door een ander privacybeleid.

Bescherming van onze diensten en anderen: We behouden ons het recht voor om persoonlijke informatie bekend te maken aan niet-gelieerde derden als we van mening zijn dat openbaarmaking gepast is om te voldoen aan de wet, onze Servicevoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere, niet-gelieerde derden in verband met bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico’s.

Met uw toestemming: Afgezien van de bovenstaande gevallen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken als persoonlijke informatie over u wordt gedeeld met niet-gelieerde derden.

We kunnen de Gebruikersgegevens overdragen via de verschillende platforms van het Bedrijf.

Delen wij uw gegevens?

Als algemene regel geldt dat we geen informatie over u verkopen of verhuren of informatie over u openbaar maken op een manier die niet in overeenstemming is met dit privacybeleid, behalve zoals vereist door de wet of overheidsvoorschriften. We werken samen met wetshandhavingsinstanties en met andere derden om wetten te handhaven, zoals die met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, fraude en andere persoonlijke rechten.

We zullen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen niet delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw toestemming. Wij hebben contracten gesloten met derden die hen verbieden uw persoonsgegevens te delen.

We verzamelen statistieken over websiteverkeer, verkoop en andere commerciële informatie die we delen met derden om de diensten die we aanbieden te verbeteren. We gebruiken ook demografische informatie om de website aan te passen, en we delen deze informatie met derden, zodat zij een beter inzicht krijgen in ons klantenbestand en algemene consumententrends.

Als u niet akkoord gaat met ons Privacybeleid, Servicevoorwaarden of enig ander beleid op ons Platform, stop dan met het gebruik van onze Service; Als u de Dienst blijft gebruiken, betekent dit dat u ons Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden erkent en accepteert.

WE KUNNEN (EN U MACHTIGT ONS OM DIT TE DOEN) ALLE INFORMATIE OVER U BEKENDMAKEN AAN WETSHANDHAVINGSINSTANTIES, ANDERE OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN, JURIDISCHE PROCEDURES OF ANDERE DERDEN ALS WE DIT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN NOODZAKELIJK OF GEPAST ACHTEN IN VERBAND MET EEN ONDERZOEK NAAR FRAUDE, INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM OF ANDERE ACTIVITEITEN DIE ILLEGAAL ZIJN OF ONS OF HEN KUNNEN BLOOTSTELLEN AAN AANSPRAKELIJKHEID.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen van de verwerkingsverantwoordelijke over de gegevens die over hem of haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Daarnaast verlenen Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 1. de doeleinden van de verwerking;
 2. de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 5. het bestaan van het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verkrijgen of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. in het geval dat de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de onderliggende logica, alsook over het belang en de waarschijnlijke gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op inzage, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De betrokkene heeft het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

Iedere betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de persoonsgegevens onverwijld te wissen, mits een van de volgende gronden van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. De betrokkene trekt zijn of haar toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de levering van diensten van de informatiemaatschappij in de zin van artikel 8, lid 1, van de AVG.
 7. Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wil verzoeken om verwijdering van door ons opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek direct wordt ingewilligd.
 8. Indien de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1, verplicht is die gegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene daarvan in kennis is gesteld door die andere verwerkingsverantwoordelijken. Verwerkingsverantwoordelijke heeft verzocht om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van dergelijke gegevens, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De werknemer zal er per geval voor zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen.

Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene. Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens wil vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Onze medewerker zorgt voor de beperking van de verwerking. Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
  1. Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Hij heeft het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder dat de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wordt verhinderd dit te doen, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming of artikel 9, lid 2, onder a), van de algemene verordening gegevensbescherming, of is gebaseerd op een overeenkomst in de zin van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
  2. Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover dit technisch haalbaar is en geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.
  3. Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een van onze medewerkers.

Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om te allen tijde om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. In geval van bezwaar zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als wij persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door ons voor direct marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Bovendien heeft de betrokkene het recht om om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van ons bedrijf. Bovendien staat het de betrokkene in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG vrij om zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedés waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering:

Iedere betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft, zolang het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) niet op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, dat voorziet in passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen. of (3) niet gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zullen wij redelijke maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, om het eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde individuele beslissingen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een van onze medewerkers.

Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever, om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een van onze medewerkers.

Recht om inzage te vragen

U hebt ook het recht op toegang tot de informatie die wij over u hebben. Wij geven u graag informatie over uw persoonsgegevens die wij opslaan of verwerken. Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, volgen we vastgestelde procedures voor opslag en delen, wat betekent dat we een identiteitsbewijs van u nodig hebben voordat we deze informatie delen. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via de bovenstaande contactgegevens.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting- en contentleveringsnetwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 sub f AVG).
Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.
Wij maken gebruik van de volgende hoster:

IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
D -56410 Montabaur

Afsluiten van een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben wij met onze hoster een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

3. Algemene nota’s en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
edv & cad group
Buchbichl 38
D-83737 Irschenberg
Telefoon: +49 (0) 8025 / 99 59 69
E-mailadres: info@edv-cad.de
De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons tot het doel waarvoor de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane gronden hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen volgens het belasting- of handelsrecht); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen hebben opgehouden te bestaan.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder andere tools van in de VS gevestigde bedrijven geïntegreerd. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de servers van de respectievelijke bedrijven in de VS. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen.
Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 LID . 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN.
TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).
ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als exploitant van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

4. Het verzamelen van gegevens op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.
In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door het externe bedrijf worden aangeboden (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te evalueren of om advertenties weer te geven.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden verwerkt op basis van art. 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrond is opgegeven. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 sub a AVG); De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en indien nodig om uw toestemming vragen.

Om de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en de bijbehorende toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool “Real Cookie Banner”. Voor meer informatie over hoe Real Cookie Banner werkt, zie https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung.

Het verstrekken van persoonsgegevens is contractueel niet verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

Cookie-instellingen

5. Sociale media

Facebook-plug-ins (Like- en Share-knop)

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.
U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook plugins vind je hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.
Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, moet u zich afmelden bij uw Facebook-gebruikersaccount.
Het gebruik van de Facebook-plug-ins is gebaseerd op artikel 6, lid 1, van het EG-Verdrag. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

6. Analysetools en reclame

WordPress Statistieken

Deze website maakt gebruik van “WordPress Statistics” om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
WordPress Statistik maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op het analyseren van gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). WordPress Statistics verzamelt onder andere logbestanden (referrer, IP-adres, browser, etc.), de herkomst van websitebezoekers (land, stad) en welke acties ze op de site hebben ondernomen (bijv. clicks, views, downloads). De op deze manier verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers in de VS.
Uw IP-adres wordt na verwerking en voor opslag geanonimiseerd.
Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, van het EG-Verdrag. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie toe te sturen en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief invoert, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.
De gegevens die u voor de aanmelding voor de nieuwsbrief opslaat, worden door ons of door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief .dem opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en na afmelding van de nieuwsbrief of na het ophouden van het doel te hebben opgehouden te bestaan, uit de verzendlijst van de nieuwsbrief worden verwijderd. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze verzendlijst voor nieuwsbrieven naar eigen goeddunken te gebruiken in het kader van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 1 lit. f AVG.
Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of .dem de aanbieder van de nieuwsbrief op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens.
Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

8. Plug-ins en tools

YouTube met verbeterde privacy

Deze website bevat video’s van YouTube. De website wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Aan de andere kant wordt de overdracht van gegevens aan YouTube-partners niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Hier leest u hoe YouTube verbinding maakt met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.
Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-server geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, geeft u YouTube toestemming om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.
Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod.
Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 1 lit. f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 1 lit. f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCaptcha

Wij maken op deze website gebruik van “reCaptcha”. De aanbieder is Intuition Machines, Inc., Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110. Met reCaptcha kan worden gecontroleerd of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCaptcha het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCaptcha verschillende gegevens (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Intuition Machines, Inc. De reCaptcha-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor meer informatie over reCaptcha verwijzen wij u naar het privacybeleid van reCaptcha en de gebruiksvoorwaarden van reCaptcha via de volgende links: https://policies.google.com/privacy en https://www.google.com/recaptcha/about

hCaptcha

Wij gebruiken “hCaptcha” op deze website. De aanbieder is Intuition Machines, Inc., Intuition Machines, Inc. 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110. Het doel van hCaptcha is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Om dit te doen, analyseert hCaptcha het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert hCaptcha verschillende gegevens (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Intuition Machines, Inc. De hCaptcha-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor meer informatie over hCaptcha verwijzen wij u naar het hCaptcha Privacybeleid en de hCaptcha Gebruiksvoorwaarden via de volgende links: https://www.hcaptcha.com/privacy en https://www.hcaptcha.com/terms

9. Privacy van kinderen

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen en jongeren is bijzonder belangrijk. Daarom kunnen personen onder de 18 jaar alleen gebruik maken van onze diensten onder toezicht van hun ouders, en ouders zullen aansprakelijk en verantwoordelijk worden gehouden in geval van door ons geleden schade. Als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 18 jaar dat hiervoor niet is geautoriseerd door hun ouders, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op.

10. Fusies en overnames

In het geval van een fusie of overname behouden wij ons het recht voor om alle informatie die wij in ons bezit hebben, inclusief persoonlijke informatie, over te dragen aan de nieuwe of opkomende entiteit. Elke wijziging in het beleid en de status van het platform wordt u via e-mail meegedeeld.

11. Links naar platforms van derden

Ons platform bevat links naar andere platformen. Het feit dat we naar een platform linken, impliceert niet dat we gelieerd zijn aan, die derde partij goedkeuren of vertegenwoordigen. Wij oefenen geen enkele controle uit over de platforms van derden. Deze andere platforms kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijk identificeerbare informatie van u vragen. Andere websites volgen andere regels met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke informatie die u aan hen verstrekt. We raden u aan om het privacybeleid of de verklaringen van de andere platforms die u bezoekt te lezen.

12. Phishing of valse e-mails

Als u een ongevraagde e-mail ontvangt, die van ons of een van onze leden afkomstig lijkt te zijn, waarin u wordt gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken (bijv. Uw creditcard, gebruikersnaam of wachtwoord) of verifieer of bevestig uw account of andere persoonlijke informatie door op een link te klikken, of als u wordt gevraagd om uw persoonlijke gegevens met een andere gebruiker te delen, dan is deze e-mail waarschijnlijk verzonden door iemand die probeert uw informatie onrechtmatig te verkrijgen, wat soms een “phisher” of “spoofer” wordt genoemd. We vragen niet om dit soort informatie in een e-mail. Geef de informatie niet op en klik niet op de link. Neem contact met ons op via de contactgegevens op het platform als u een dergelijke e-mail ontvangt.

13. Wijzigingen in ons Privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid en de informatiebeveiligingsprocedures van tijd tot tijd bijwerken. Mochten deze privacy- en/of informatiebeveiligingsprocedures op enig moment in de toekomst wezenlijk veranderen, dan zullen we de nieuwe wijzigingen prominent op het Platform plaatsen om u hiervan op de hoogte te stellen en u de mogelijkheid te bieden om u af te melden in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen.

Voortgezet gebruik van ons Platform en onze Dienst na het plaatsen van dergelijke wijzigingen betekent dat u dergelijke wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden van dergelijke wijzigingen.

14. Schending van het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om accounts te sluiten of op te schorten of bepaalde inhoud te verwijderen uit profielen of openbare delen van dit platform als blijkt dat het genoemde account of de inhoud in strijd is met ons privacybeleid. We vragen u oprecht om de privacy- en vertrouwelijkheidskwesties van anderen te respecteren. De jurisdictie in geval van een schending of geschil wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden van het platform.